Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Oyunlaştırılmış STEM ya da STEM: Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliği Konusunda Eleştirel Düşünme Eğilim Düzeylerini ve Problem Çözme Becerisi Algılarını Keşfetmek
STEM eğitimi, 1990'lı yıllarda ABD'de ortaya çıkan (Kelley & Knowles, 2016) ve fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) entegrasyonunu içeren bir yaklaşımdır (STEM Education Review Group, 2016). STEM eğitimi ile bireylerin eleştirel düşünme ve problem çözme gibi 21. yüzyılda hala önemini koruyan becerilerini geliştirmek (Akgündüz, vd., 2015), içsel motivasyon oluşturmak ve STEM konularına karşı olumlu tutumlar geliştirmek (Türkan, 2019) hedeflenmektedir. Bununla birlikte oyunlaştırma hızla gelişen bir STEM öğrenme alanıdır (Novia, vd., 2021). Oyunlaştırma, etkileşimli, katılımcı ve anlam yaratan iletişim yoluyla bireyleri ve çeşitli paydaşları iklim değişikliği iletişimine dahil edebilen bir tekniktir (Rajanen & Rajanen, 2019).
Oyunlaştırılmış STEM kavramı günümüzde eğitim üzerinde yankı uyandırmıştır fakat literatürde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (Alsawier, 2018). Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, küresel iklim değişikliği konusunda oyunlaştırılmış STEM veya STEM ders tasarımlarının 8. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimi düzeyleri ve problem çözme becerisi algılarında bir değişiklik yaratıp yaratmadığını araştırmaktır. Çalışma 2022-2023 eğitim öğretim yılında, bir devlet okulunda toplam 69 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Deney 1 grubu ile oyunlaştırılmış STEM ders tasarımı, deney 2 grubu ile STEM ders tasarımı ve kontrol grubu ile geleneksel yöntemlerle hazırlanmış ders tasarımı uygulanmıştır. Uygulamaların ardından öğrencilerin aldıkları puanlar doğrultusunda her deney grubundan 6 öğrenci ile bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin analizinde Bağımlı Gruplar T-Testi ve ANOVA, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır.
Öntest-sontest olarak problem çözme becerisi algıları ve eleştirel düşünme eğilimi düzeyleri ölçülmüştür. Bu ölçüm sonucunda Deney 1 grubunun verileri ile diğer veriler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Öte yandan deney 1 grubu ile gerçekleştirilen görüşmelerde öğrencilerin süre, rozet, şifre bulma gibi oyun elementlerinden çok etkilendikleri, konuyu pekiştirdikleri, basınç gibi müfredatta bulunan fakat doğrudan küresel iklim değişikliğini hedef almayan farklı konularda da işlerine yarayabilecek çeşitli bilgilere ulaştıkları ve eğlenerek öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Deney 2 grubuyla gerçekleştirilen görüşmede ise öğrenciler ürün oluşturma ve gözlem süreci üzerine vurgu yapmıştır. Araştırmaya katılan deney grubu öğrencilerinin neredeyse tamamı konunun ilgi çekici olduğunu, gerçekleştirilen etkinliklerin küresel iklim değişikliğinin önemini kavramalarına yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. Etkinliklerde grup çalışmasının öğrenciler için daha verimli olduğu görülmüş ve öğrenci görüşmeleri sırasında bu gözlem doğrulanmıştır. Ürün oluşturmanın öğrencilerin küresel iklim değişikliği konusunda alınabilecek önlemler olduğunu fark etme ve bir şeyleri değiştirebilme umudunun oluşmasına katkı sağladığı ve farkındalıklarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bütünleşik STEM Eğitimi, Oyunlaştırma, Küresel İklim Değişikliği