Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Gözünden 3B Yazıcılar
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hayatımıza birçok yeni araç girmiştir. Bunlardan birisi de üç boyutlu (3B) yazıcılardır. 3B yazıcıların kullanım alanları her geçen gün artmakla birlikte ortaya çıktığı ilk zamanlardan itibaren eğitim-öğretim alanında kullanımına yönelik çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Ancak bugün ki bilgimize göre alfa kuşağı olarak adlandırılan teknoloji yerlisi öğrencilerin 3B yazıcılarla tanıştırılarak görüşlerinin alınmasına yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığı görülmektedir. İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin bu araçlara yönelik görüşlerinin alınmasının 3B yazıcıların ilkokul düzeyinde kullanımına yönelik değerlendirme süreçlerine katkı sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda tasarlanan araştırmanın amacı 3B yazıcılar ile ilk defa karşılaşan ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemleri bağlamında tasarlanan araştırmanın örneklemini uygun örnekleme yöntemi ile belirlenecektir. Araştırmanın katılımcılarının 2022/2023 eğitim-öğretim yılında Düzce ili merkez ilçesinde iki farklı okulda öğrenim gören yaklaşık 50 üçüncü sınıf öğrencisinin oluşturması planlanmaktadır. Araştırmanın uygulama süreci tanıtım, örnek baskı uygulaması ve veri toplama olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada öğrencilere 40 dk + 40 dk olmak üzere 2 ders saatinden oluşan bir tanıtım yapılacaktır. Tanıtım süreci iki boyut üç boyut farkı, 3B yazıcıların genel özellikleri, 3B yazıcıların temel çalışma prensibi, 3B yazıcılarda kullanılan sarf malzemeler ve baskı alma işlemlerinin ana basamakları hakkında bilgi içerecek şekilde tasarlanmıştır. İkinci aşamada örnek bir materyalin baskısı uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir ve öğrencilerin oluşturulan üç boyutlu materyalleri incelemeleri sağlanacaktır. Üçüncü aşamada ise araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış soru formu ile uygulamaya katılan öğrencilerin görüşleri alınacaktır. Yarı-yapılandırılmış form aracılığıyla elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilecektir. Veriler iki farklı araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlanacaktır. Kodlama işleminin ardından kodların birbiri ile ilişkisi incelenecek olup benzer kodlar aynı temalar altında birleştirilecektir. Kodlar ve temalar arasında tutarsızlık olması durumunda araştırmacılar bir araya gelerek uzlaşma sağlayana kadar tekrar tekrar inceleme yapacaklardır. Analiz sonuçları doğrudan alıntılar içeren tablo ve grafiklerle sunulacaktır.


Anahtar Kelimeler: 3B yazıcı, ilkokul, öğrenci