Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Hikâye Anlatımı Odaklı İklim Değişikliği Eğitimi Üzerine Deneyimleri
İklim değişikliği eğitimi iklim değişikliği sorununun çözümünde önemli aktörlerden biridir. Gelecekte iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenecek olan çocuklar ve gençlerin iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve çözüm yolları hakkında bilinçlendirilmesi ve eyleme geçebilme becerilerinin kazandırılması gerekmektedir. Öğretmenler çocukları ve gençleri iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmede önemli rol oynarlar. Ancak iklim değişikliği eğitimi hakkında ne öğretileceği ve nasıl öğretileceği üzerine tartışmalar devam etmektedir. Son yıllarda çevre eğitimi ve iklim değişikliği eğitimi alanında dikkat çeken önemli öğrenme yöntemlerinden biri de dijital hikaye anlatımıdır. Dijital hikaye anlatımı tekniği teknolojiyi kullanarak araştırma yapma, hikaye yazma ve hikayeyi dijital ortama aktararak yaratıcı hikaye oluşturma sürecidir (Robin, 2008). Bu çalışma iklim değişikliği ve dijital hikaye anlatımı üzerine hazırlanmış “Change the Story” (https://www.changethestory.eu/) isimli Erasmus+ AB projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada projeye katılan 3 fen bilimleri öğretmenin iklim değişikliği eğitimi ve teknoloji kullanımı üzerine deneyimlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Projeye Ağrı’dan iki, Tekirdağ’dan bir devlet okulu olmak üzere toplam üç fen bilimleri öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Moodle platformunda öğretmenlerin iklim değişikliği ve dijital hikaye anlatımı üzerine bilgilerini geliştirmek için içerikler hazırlanmış ve öğretmenlerin bu içeriklere ulaşmaları sağlanmıştır. Ayrıca, öğretmenlere iklim değişikliğinin öğretiminde dijital hikaye anlatım tekniklerinin kullanılması üzerine online canlı eğitimler verildikten sonra öğretmenler kendi sınıflarında öğrencilerine iklim değişikliğini anlatarak, öğrencilerinden yerel bir probleme yönelik dijital hikaye oluşturmalarını istemişlerdir. Projenin uygulama aşaması Kasım 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve yaklaşık altı ay sürmüştür. Öğrenciler iklim değişikliği ile ilgili bir sorunun belirlenmesi, araştırmaların yapılması, hikayelerin oluşturulması ve dijital ortama aktarılması adımlarını takip etmişlerdir. Öğretmenler ve araştırmacılar her aşamada öğrencilere rehberlik etmiştir. Proje sonunda öğrenciler iklim değişikliğinin etkileri ve çözüm yolları üzerine dijital hikayeler oluşturmuşlardır. Çalışmada temel nitel araştırma deseni (Merriam, 2009) kullanarak projeye katılan üç fen bilimleri öğretmeninin deneyimleri iklim değişikliği bilgisi, iklim değişikliği öğretimi ve teknoloji bilgisi ve öğretimi temaları açısından değerlendirilmiştir. Öğretmenlerle proje başlamadan ve proje bittikten sonra yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve her bir görüşme yaklaşık bir saat sürmüştür. Öğretmenlerin verdikleri yanıtlar tematik analiz (Braun & Clarke, 2006) yöntemi kullanılarak önceden belirlenmiş üç tema ve veriden elde edilen kategorilere göre değerlendirilmiştir. Buna göre 1) iklim değişikliği bilgisinin gelişimi teması altında iklim değişikliğinin nedenleri, etkileri ve çözümler kategorileri 2) iklim değişikliği öğretiminin gelişimi teması altında yöntem ve teknikler ve öğrenme çıktıları ile 3) teknoloji bilgisinin gelişimi teması altında dijital hikaye anlatımı araçlarının kullanımı kategorileri oluşturulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre tüm bu kategoriler altında öğretmenler bilgi ve becerilerini geliştirdiklerini ifade etmişledir. Örneğin, proje sonunda öğretmenlerin iklim değişikliğinin çözümünde sadece bireysel değil, kolektif çözümlerden de bahsedebildikleri görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar detaylı olarak paylaşılarak iklim değişikliği eğitimi alan yazınına katkıda bulunulması beklenmektedir. Ayrıca iklim değişikliği eğitiminde dijital araçların kullanılması üzerine öneriler ve görüşler de paylaşılacaktır.

Kaynakça
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Merriam, S. B. (2009). Qualitative research. A guide to design and implementation. Jossey-Bass Publishers.
Robin, B.R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into practice, 47 (3), 220-228.

Anahtar Kelimeler: Fen bilimleri Öğretmenleri, İklim Değişikliği Eğitimi, Dijital Hikâye Anlatımı