Bildiri Konusu:Biyoloji Eğitimi


Covid-19 Pandemisinde 3d Modellemenin Entegre Edildiği Online Ters Yüz Sınıf Modelinin Lisans Öğrencilerinin Genetik Konularındaki Başarılarına Etkisi
Dünya COVID-19 salgınına hazırlıklı değildi. Bu nedenle tüm dünyada uzaktan eğitime zorunlu bir geçiş yapılmıştır. Ülkelerin uzaktan eğitim sistemlerinin yetersizliği ve uygulamadaki deneyimsizlik eğitimde aksaklıklara sebep olmuştur. Farklı ülkelerde yapılan çalışmalar kapanma sürecinde öğrencilerin ciddi öğrenme kayıpları yaşadığına dikkat çekmiştir (Sabates, Carter ve Stern, 2021).
Benzer şekilde bu çalışma COVID-19 kapanma sürecinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ters yüz sınıf (TYS) modelinin online versiyonu uygulanmıştır ve bu bağlamda öğrencilerin moleküler genetik konularını öğrenme düzeyleri incelenmiştir. Çalışma tek gruplu öntest-sontest desene göre tasarlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını İstanbul’da bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 25 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Uygulama iki aşamadan oluşmakta olup sekiz hafta süresince gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada araştırmacılar öğretmen adaylarına Zoom üzerinden iki haftalık (haftada üç saat) eğitim vermiştir. Eğitim süresince öğretmen adayları Tinkercad 3D modelleme programının kullanımını öğrenmiş ve programda 3D modelleme becerilerini geliştirmişlerdir. İkinci aşamada ise dersler online TYS modeline göre işlenmiştir. Bu süreçte elektronik ortam olarak “Edmodo” kullanılmıştır. Edmodo' da sanal bir sınıf oluşturulmuş ve paylaşımlar sanal sınıf aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.
TYS’nin sınıf-dışı/asenkron sürecinde araştırmacılar ilk olarak o hafta öğrenilecek konuyla ilgili hazırladıkları slaytları üniversitenin online platformunda sunmuşlar ve öğretmen adaylarının daha sonra izleyebilmeleri için video olarak kaydedip paylaşmışlardır. Öğretmen adayları videoları izleyerek konuyu asenkron olarak temel düzeyde öğrenmiştir. Daha sonra araştırmacılar hazırladıkları quizleri öğretmen adaylarıyla Edmodo üzerinden paylaşmış ve sınıf-içi sürece kadar çözüp göndermelerini istemiştir. Böylece öğretmen adaylarının paylaşılan videoları izleyip izlemedikleri denetlenmiştir. Ayrıca quizler varsa öğretmen adaylarının eksik veya yanlış öğrenmeleri tespit edilmesini sağlamıştır. Devamında gelen sınıf-içi süreç, Zoom video konferans sistemi üzerinden senkron olarak gerçekleştirilmiştir. Dersin başında öğretmen adaylarıyla quiz soru-cevapları üzerinden ortalama yarım saatlik tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Böylece öğretmen adaylarının varsa kavram yanılgıları giderilmiştir. Tartışmanın ardından öğretmen adayları Tinkercad’de ilgili konuya ilişkin 3 boyutlu modeller tasarlamışlardır. Daha sonra öğretmen adayları yaptıkları modeller hakkında rapor yazmış ve tüm süreç boyunca her öğretmen adayı en az bir kez olacak şekilde sunum yapmıştır.
Yapılan uygulamanın katılımcıların akademik başarılarına olan etkisini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Genetik Başarı Testi” uygulanmıştır. Test maddeleri ağırlıklı olarak uygulama, analiz etme ve değerlendirme gibi üst bilişsel düzeylere hitap edecek şekilde hazırlanmıştır. Geliştirilen testin KR-20 güvenirlik katsayısı 0.95, ayırt edicilik indeksi 0.54’tür. Analizlerin sonuçları geliştirilen testin moleküler genetik konuları ile ilgili derslerde ve bilimsel çalışmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir test olduğunu ortaya koymaktadır.
Soyut konuların öğrenilmesi bilindiği üzere daha zordur. Fakat öğrencilerin çokça öğrenme kayıplarının yaşandığı bu süreçte, mevcut çalışmanın uygulama süreci öğrencilerin öğrenme düzeylerinde önemli bir artış kaydetmiştir. Bu sonuçlar bilgisayar destekli 3D modellemenin entegre edildiği online TYS’nin lisans öğrencilerinin moleküler genetik konularını öğrenme düzeyleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna ışık tutmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ters yüz sınıf modeli, 3D modelleme, COVID-19 pandemisi, fen eğitimi, akademik başarı