Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Kesir Problemlerinin Öğretiminde Dijital Öyküleme Kullanmanın Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Motivasyonuna Etkisi
Geleneksel hikâye anlatıcılığı ile dijital içerikleri birleştiren güçlü bir eğitim-öğretim materyalidir (Robin, 2008). Dijital öyküleme, çeşitli bilgisayar uygulamaları aracılığı ile hikâyelerin anlatımına mevcut multimedya araçları (grafik, animasyon, resim, video, ses ve web yayıncılığı vb.) dâhil edilerek yapılır (Mellon, 1999). Van Gils (2005), dijital öykülemenin birçok avantajından bahsetmektedir. Bunlar, geleneksel öğretim yöntemlerinden daha çok çeşitlilik sağlaması, öğrenme deneyimini kişiselleştirmesi, öğretilen konunun açıklamasını veya uygulamasını daha ilgi çekici hale getirmesi, öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını artırmasıdır. Dolayısıyla dijital öyküleme bilgisayar ortamında bilgi sağlayan; görsel, işitsel, yazılı unsurlarla birlikte öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlayan bir yöntemdir (Demirbaş ve Şahin, 2020). Bu nedenle dijital öyküleme günümüzdeki teknoloji neslinin ilgi alanları ile örtüştüğü için onların motivasyonunu artırabilir. Dijital öykülemenin özelliğine uygun olarak günlük hayattaki kesir problemlerinin görselleştirilmesi ve somutlaştırılması açısından faydalı olabilir. Bununla birlikte dijital öykülemenin karmaşık fikirleri, kavramları ve bilgileri daha kolay anlaşılabilir hale getirmesi (Xu, Park & Baek, 2011) öğrencilerin kesirleri öğrenirken karşılaştığı zorlukları yenmesinde onlara yardımcı olabilir.
Öğrenciler birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar her kademede kesirleri öğrenmektedirler (MEB, 2018). Araştırmalar her sınıf seviyesinde öğrencilerin kesirlerle ilgili anlamakta zorlandıkları kısımlar olduğunu bildirmektedir (Bailey, Siegler, & Geary, 2014; Leinhardt & Smith, 1984; Zhang, Yu, Xiao, Liu & Jiang, 2022). Bu güçlüklerin yaşandığı bazı alanlar; kesirlerin birden fazla anlama sahip olması (parça-bütün, bölme, oran gibi) (Hansen, Jordan, & Rodrigues, 2017) ve çocukların kesirleri tam sayı şemasına göre yorumlama eğilimleri (Xu vd., 2022) olarak gösterilebilir.
Bu araştırmanın amacı dijital öykülemenin günlük hayat durumlarını ortaya koymadaki etkin rolü ve güçlük çekilen konuları kolay öğrenilebilir ve ilgi çekici hale getirmesi göz önünde bulundurularak, bu araştırmada dijital öyküleme ile kesir problemleri öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarısına ve motivasyonuna etkisi incelemek olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmada, araştırma deseni olarak nicel araştırma türlerinden yarı deneysel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubu, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir devlet okulunun 6. sınıflarına kayıtlı 44 adet öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada akademik başarıyı ölçmek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulmuş başarı testi ve Aktan ve Tezci (2013) tarafından Türkçeleştirilen “Matematik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır.
Aktan, S., & Tezci, E. (2013). Matematik motivasyon ölçeği (MMÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6, 57– 77.
Bailey, D. H., Siegler, R. S. & Geary, D. C. (2014), Early predictors of middle school fraction knowledge. Developmental Science, 17: 775-785.
Demirbaş, İ. & Şahin, A. (2020). A systemic analysis of research on digital storytelling in Turkey. International Journal of Progressive Education, 16(4), 45-65.
Hansen, N., Jordan, N. C., & Rodrigues, J. (2017). Identifying learning difficulties with fractions: A longitudinal study of student growth from third through sixth grade, Contemporary Educational Psychology, 50, 45–59.
Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4,5,6,7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory into practice, 47(3), 220–228.

Anahtar Kelimeler: Dijital öyküleme, kesirler, altıncı sınıf, motivasyon, akademik başarı