Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


2005 ve 2013 MÜFREDATLARINA DAYALI 5. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARININ MATEMATİK TARİHİNE YER VERME DURUMLARI AÇISINDAN NİTELİKSEL VE NİCELİKSEL OLARAK İNCELENMESİ
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında değiştirilen öğretim programıyla birlikte zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmış ve 4+4+4 eğitim-öğretim sistemine geçilmiştir. Bu doğrultuda Türk eğitim tarihinde ilk kez 5.sınıf seviyesindeki öğrenciler ortaokul öğrencisi olarak kabul edilmiş ve bu öğrenciler Matematik dersini sınıf öğretmeni yerine bir matematik öğretmeninden almışlardır. Yapılan sistemsel değişiklikle birlikte 2005 öğretim programında da benimsenen yapılandırmacı yaklaşım felsefesi korunmuş olsa dahi ders kitapları yenilenmek durumunda kalmıştır. Bu doğrultuda ilk kez ortaokul eğitim komisyonları tarafından 5. Sınıf ders kitapları geliştirilmiştir. Bu kitaplarda öğrencilerin araştırma yoluyla anlayarak öğrenmesini sağlamak açısından proje hazırlama bölümlerine yer verilmiştir. Bu kapsamda konu girişlerinde ve içerikte Matematik Tarihi’nden öğelere de yer verilmiştir. Zira hazırlanan 2013 ortaokul matematik öğretim programında matematik öğretiminde matematik tarihinden yararlanılması gerektiği de vurgulanmaktadır.

Bu bağlamda bu çalışma kapsamında 2005 ve 2013 öğretim programları doğrultusunda farklı komisyonlar tarafından hazırlanan 5. Sınıf matematik ders kitaplarının matematik tarihine yer verme durumları, kullanım durumları matematik tarihinin kullanım yeri ve kullanım amacı bakımından etraflıca incelenip analiz edilmiştir. Araştırılması hedeflenen olgu ile ilgili yazılı materyalleri analiz etmek için doküman inceleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu doğrultuda 2005 yılından itibaren kullanılan bir ders kitabı (Özgün Yayınları, 5. Sınıf Matematik) ile 2013 yılından itibaren kullanılan bir ders kitabı (MEB Yayınları, 5. Sınıf Matematik-1, 5. Sınıf Matematik-2) olmak üzere toplam 2 kitap frekanslar kullanılarak betimsel olarak incelenip karşılaştırılmıştır. 5. Sınıf ders kitapları karşılaştırıldığında 2013 ders kitabının matematik tarihi kullanımı açısından kabul edilebilir düzeyde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda bu çalışma kapsamında yeni öğretim programıyla birlikte 5.sınıf matematik ders kitaplarında matematik tarihi kullanımının olumlu yönde değiştiği anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: 4+4+4 Eğitim Sistemi, Öğretim Programı, Matematik Eğitimi, Matematik Ders Kitabı, Matematik Tarihi