Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


İlkokul Öğrencilerinin Mühendisliğe Yönelik Algıları: İçimdeki Mühendisi Çiziyorum
Günlük yaşantımızın vazgeçilmezleri haline gelen teknolojik cihazların ya da yaşamımızı kolaylaştırıcı ve iyileştirici yönde geliştirilen her ürünün mimarı olan mühendisliğe yönelik ilgi son yıllarda artış göstermektedir. Bunun nedeni olarak teknolojinin hızlı evrimi ve aşırı tüketim davranışlarının olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki ülkeler arası rekabet ile hızlanan ivme eğitim politikalarında da yenilikler getirmiştir. Böylelikle ilkokuldan itibaren mühendisliğe yönelik uygulamalı öğretimlere de yönelim artmıştır. STEAM eğitimi yaklaşımıyla vurgulanan ve ortaya koyulan bu öğretim çoğunlukla fen bilimleri dersi ile ilişkilendirilerek öğrencilere verilmektedir. Ülkemizde ise 2018 yılında Fen Bilimleri Öğretim Programına beceri boyutuyla mühendislik ve tasarım becerilerine yer verildiği görülmektedir. Böylelikle öğrencilerden var olan problemlere yaratıcı çözümler bularak tasarım gerçekleştirmeleri ve ürün ortaya koymaları istenilmektedir. Bu süreçte öğrenciler farklı beceri alanlarını da işe koşarak yetkinlik kazanmaktadır. Öğrencilerin mühendisliğe karşı pozitif yönde algıya sahip olmaları da ilkokul sürecinde gerçekleştirilen uygulamalarla ilişkilidir. Öğrencilerin erken yaştan itibaren mühendisliğe yönelik uygulamalar gerçekleştirmeleri ileriki yaşamlarında karşılaşacakları problemleri çözmelerinde etkili olmaktadır. Ancak bu uygulamalar öncesinde mühendisliğin ne olduğu ve nasıl çalıştıklarına ilişkin öğrencilerde gerekli yapılanmaların sağlanması gerekmektedir. Çünkü ön öğrenmelerin sağlanarak uygulamalara geçilmesi öğrencilerde öğrenimi arttırıcı yönde etki sağlamaktadır. Bu doğrultuda bu araştırmada ilkokul öğrencilerinin mühendislik kimliğine ve mesleğinin gerektirdiği kapsam alanına yönelik algılarını ortaya koymak amaçlanmıştır. İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle “İçimdeki Mühendisi Çiziyorum” çalışması gerçekleştirilerek boylamsal bir araştırma yürütülmüştür. Ayrıca öğrenciler çizdikleri mühendise yönelik kimlik belgesi oluşturarak mühendisin çalışma alanı, cinsiyeti, kullandığı araç gereçler, nerelerde çalıştığı ve neler tasarladığını belirtmişlerdir. Araştırmaya 95 ilkokul öğrencisi katılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgular tematik analiz yoluyla sonuçlandırılmıştır. Araştırma sonuçlarına yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Fen Bilimleri, Mühendis, Mühendislik