Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


2018 6. Sınıf Alt öğrenme Alanında ki Kazanımlarının TIMSS Bilişsel Alanlarına Göre İncelenmesi

2018 6. Sınıf Alt öğrenme Alanında ki Kazanımlarının TIMSS Bilişsel Alanlarına Göre İncelenmesi

Araştırmacılar eğitimi bir yapılanma süreci olarak görmekte ve öğrenci, öğretmen, program olmak üzere eğitimin üç temel ayağından bahsetmektedirler. Etkili bir eğitim ve öğretimin olabilmesi ve istenilen hedeflere en iyi şekilde ulaşılabilmesi bu üç öge arasındaki uyuma bağlıdır. Bu ögelerin belirli özellikleri taşıması gerekmektedir. Bunlardan herhangi birinin istenilen özellikte olmaması eğitim sürecini doğrudan etkileyecektir(Karagözoğlu, 1987). Bu araştırmada öğretim programı bileşeni üzerinde durulacaktır. Uluslararası sınavlarda (TIMSS, PISA) öğrencilerin farklı düzey ve içeriğe sahip sorularla meşgul edilmesi söz konusudur. Buradaki en önemli amaç, okulda öğretilmek istenen matematik bilgisinin, ezberin ötesine geçip, bireyin günlük hayatında yorumlayabileceği, muhakeme edebileceği, matematiksel okuryazarlık becerisini kazanabileceği bir düzeyde olup olmadığını belirlemektir. Özellikle TIMSS nezdinde bakıldığında, öğretim programında yer alan kazanımların doğrudan ölçüldüğü bir sınavla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Burada, öğretim programımızın TIMSS sınavıyla uyumu nasıldır sorusu ortaya çıkmaktadır. Mevcut öğretim programımızla TIMSS sınavı beklentilerinin uyumu ancak öğretim programımızda yer alan kazanımların TIMSS bilişsel düzeyleriyle olan uyumuyla anlaşılabilir. TIMSS’ teki sorular bilme, uygulama ve muhakeme yapma olmak üzere üç bilişsel alan becerisi düzeyinde ele alınmaktadır. Bilme bilişsel alan becerisinin alt boyutları hatırlama, tanıma/ayırt etme, sınıflandırma/sıralama, hesaplama, bilgileri alma/okuma, ölçme olmak üzere 6 tanedir. Uygulama bilişsel alan becerisinin alt boyutları belirleme/karar verme, sunma/modelleme, uygulama olmak üzere 3 tane iken, akıl yürütme bilişsel alan becerisinin alt boyutları ise analiz, sentez, değerlendirme, sonuç çıkarma, genelleme ve doğrulama olmak üzere 6 tanedir (MEB, 2015). Dolayısıyla mevcut çalışmanın amacı, güncel öğretim programımızın iki alt öğrenme alanında yer alan kazanımlarının çıkabileceği bilişsel istem seviyesinin TIMSS bilişsel alanı açısından incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniğiyle yapılmıştır. Analiz sonuçları tablo ve grafiklerle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: TIMSS Bilişsel Alanı, Alt öğrenme Alanı, Kazanım

Kaynakça
Karagözoğlu, G. (1987). Yükseköğretime geçişte öğretmenlik mesleğine yönelme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 34-46
MEB. (2015). Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 2015 Tanıtım Kitapçığı. http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/Tanitim_Kitapcigi.pdf adresinden 05/05/2015 tarihinde alınmıştır.


Anahtar Kelimeler: TIMSS Bilişsel Alanı, Alt öğrenme Alanı, Kazanım