Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


2018 ve 2009 5. Sınıf Matematik Alt Öğrenme Alanlarının Sayı Hissi Bileşenlerine Göre Karşılaştırılması
Sayı hissi son zamanlarda üzerinde çalışılan konulardan biridir ve önemi sıklıkla vurgulanmaktadır. Hope (1989), sayıların kullanımına ilişkin mantıklı tahminlerde bulunabilme, sayı örüntülerini ve aritmetik hataları fark edebilme, etkili hesaplama yolunu seçebilme özelliklerini sayı hissi olarak tanımlamıştır. Howden (1989) ise sayı hissinin sayılar ve bunların ilişkileri hakkında iyi bir sezgi olduğunu belirtmiş ve kurallara bağlı olarak yapılan uygulamalar yerine mantığa dayalı çıkarımlar aracılığıyla sonuca ulaşabilmek için farklı yöntemlerin olduğunu fark edebilme becerisi olarak tanımlamıştır. Sayı hissi tanımlandıktan sonra onun bileşenleri için sınıflandırmalar yapılmaya çalışılmıştır. Ancak tanımında olduğu gibi sayı hissinin bileşenleri konusunda da ortak bir noktaya varılamamıştır. Matematik programlarında sayı hissi öğretiminin yer almasının gerekliliği birçok araştırma ve raporda vurgulanmaktadır (Anghileri, 2006; Kilpatrick & diğ., 2001; Verschaffel & diğ., 2007). Aynı zamanda sayı hissi ile matematik başarısı arasında dikkate değer bir bağın olduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır (Mohamed & Johnny, 2010; Yang & diğ., 2008). Diğer açıdan, literatürde sayı hissinin matematik eğitiminde üzerinde durulan bazı becerilerle ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Sayı hissi ile problem çözme becerisi (Işık & Kar, 2011; Louange & Bana, 2010), cebirsel düşünme becerisi (Acar & Peker, 2019), uzamsal yetenek (Günkaya, 2018) ve matematik özyeterliliği (Şengül & Gülbağcı, 2013, Takır, 2016) arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Burada sayı hissinin öğretim programlarında nasıl yer aldığı sorusu ortaya çıkmaktadır. Mevcut çalışma, 2009 ve 2018 öğretim programlarının 5. Sınıf bazı alt öğrenme alanlarında sayı hissine nasıl yer verildiğini karşılaştırılmalı olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılarak yapılmıştır. Burada 2009 ve 2018 öğretim programları dökümanları kullanılmıştır. Karşılaştırmalı analizlere dair sonuçlar tablo ve grafiklerle sunulmuştur.
Kaynakça
Acar, S. ve Peker, B. (2019, July). The investigation of the relationship between number sense and algebraic thinking skill. Paper presented at International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019).
Anghılerı, J. (2006). Teaching number sense (2nd ed.). London: Continuum International Publishing Group.
Hope, J. (1989). Promoting number sense in school. The Arithmetic Teacher, 36(6), 12.
Howden, H. (1989). Teaching number sense. The Arithmetic Teacher, 36(6), 6-11.
Louange, J., & Bana, J. (2010). The Relationship between the Number Sense and Problem Solving Abilities of Year 7 Students. Mathematics Education Research Group of Australasia.
Mohamed, M. ve Johnny, J. (2010). Investigating number sense among students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 317-324.
Takır, A. (2016). 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Duyusu Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 309-323.
Verschaffel, L., Greer, B. & De Corte, E. (2007). Whole number concepts and operations. Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning, 2, 557-628.
Yang, D.C., Li, M.N. & Lin, C.I. (2008). A Study of the Performance of 5th Graders in Number Sense and Its Relatıonshıp to Achıevement in Mathematıcs. International Journal of Science and Mathematics Education, 6(4), 789-807.


Anahtar Kelimeler: Sayı hissi, Alt Öğrenme Alanları, Kazanım