Bildiri Konusu:Biyoloji Eğitimi


Öğretmen Adaylarının Çevre Dostu Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Çevre bilinci, bireyin doğal çevresini kavrayıp, duyarlılık oluşturması, çevre sorunlarının çözümünde sivil toplum örgütlerine katılması, haklarını savunması, tepkisini göstermesi olarak ifade edilebilir. Çevre bilincinin oluşturulabilmesinde çevre eğitiminin önemi oldukça büyüktür. Çevreye yönelik sorumluluğun geliştirilmesinde en etkili yol eğitimdir. Çevre eğitimi almış ve benimsemiş bir öğretmen, gelecek nesillere de bu konuda ışık tutabilir. O yüzden öğrencilerde çevre bilinci oluşması için öğretmenin çevre ile ilgili bilgileri nasıl aktardığı, pedagojik bilgisi ve en önemlisi çevreyle ilgili davranışları belirlemektedir. Öğretmenlerin çevreyle ilgili faaliyetleri de öğrencilerin çevreye karşı davranışlarını etkilemektedir. Davranışı; gözlenebilen, kaydedilebilen ve ölçülebilen etkinlikler ve ilişkiler sistemi olarak tanımladığımızda öğretmenlerin çevre dostu davranışları öğrenci davranışlarını etkileyeceği gerçeği ortaya çıkmaktaır.

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının çevre dostu davranışlarını bazı demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırma nicel araştırma metodolojisi kapsamında tasarlanmış bir tarama çalışması olarak yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan 351 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Tanık (2012) tarafından geliştirilen “Çevre Dostu Davranışlar Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, ortalama, standart sapma, betimsel istatistikler, parametrik testler (t-testi, ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının yüksek çevre dostu davranışlara sahip olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının çevre dostu davranışlarının bazı değişkenler açısından istatistiki olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının dostu davranışları; cinsiyet, sınıf düzeyleri, büyüdükleri yer, yaşadıkları yer, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumu, anne mesleği, baba mesleği, ailelerin sosyo ekonomik durumu, lisans eğitimi sürecinde çevre ile ilgili ders alma değişkenleri açısından incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak öğretmen adaylarının çevre dostu davranışları; okudukları branş, çevre ile ilgili sivili toplum örgütlerine üyelik durumu, çevre ile ilgili etkinliklere katılma durumu değişkenleri açısından incelendiğinde gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı farklar bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çevre, çevre dostu davranışlar, öğretmen adayları