Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME (ATBÖ) DESTEKLİ STEM EĞİTİMİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BECERİLERİNE ETKİSİ
Araştırmanın odak noktası STEM ve Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının entegre edilmesinin yaşam becerileri üzerine etkisidir. 21. yy becerilerinden yaşam becerileri; insanların birbirleriyle uyumlu bir şekilde yaşamasını kolaylaştıran, insanlar arasındaki bireysel ve kültürel farklılıkları avantaj olarak görebilmeyi sağlayan, sürekli değişen hayat koşullarına karşı uyumu sağlayan becerilerdir (P21, 2015). Bu beceriler esneklik ve uyum, kendini yönetme, sosyal beceriler, üretkenlik ve hesap verilebilirlik, liderlik ve sorumluluktur. ATBÖ yaklaşımı öğrencilerin soru sorma, kanıtları test etme, kanıtlar doğrultusunda iddia oluşturma, iddialarını bilimsel bilgilerle karşılaştırma ve son olarak karar alma stratejilerini kullandıkları bir öğrenme yaklaşımıdır (Hand, Wallace ve Yang, 2004; Martin ve Hand, 2007; Hand, 2008). STEM ise fen, matematik, teknoloji ve mühendislik disiplinlerinden birini odağa yerleştirip, diğerlerinin bu disiplinlere yardımcı olarak kullanılmasıyla birlikte günlük yaşamda ortaya çıkabilecek problemlere çözümler üretme olarak da ifade edilmektedir (Roehrig, vd., 2012). STEM eğitiminin ders sürecine entegre edilmesinde mühendislik tasarım süreci, tasarım temelli fen eğitimi, 5E modeli, probleme dayalı öğrenme gibi yaklaşımların kullanılabildiği görülmektedir (Bozkurt, 2014; Honey, vd., 2014). Bu araştırmada ise bu yaklaşımlardan farklı olarak argümantasyon yaklaşımı aracılığıyla STEM’ in entegre edildiği öğrenme ortamı oluşturmak ve etkilerini araştırmak hedeflenmiştir. Ayrıca fen bilimleri öğretim programında STEM ve argümantasyon yaklaşımına vurgu yapılması ve programın hedeflediği beceriler arasında yaşam becerisinin yer alması göz önüne alındığından ortaokul öğrencileri ile bu araştırma yürütülmüştür. Araştırmanın öğretmenler için örnek etkinlikler sunabilecek olması da araştırmanın gerekçeleri arasındadır. Bu bağlamda ATBÖ destekli STEM eğitiminin 7.sınıf öğrencilerinin yaşam becerilerine etkisinin incelemesi amaçlanmaktadır. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tek grup ön-son test zayıf deneysel desen ağırlıklı bir araştırmadır. Katılımcılar kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenen Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir köy okulunda 7.sınıf düzeyinde öğrenim gören 11 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Yaşam Becerileri Ölçeği (Özmete, 2008) kullanılmıştır. Uygulama süreci 6 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; 1. ATBÖ destekli STEM etkinliği (Uzay Kirliliği), 2. ATBÖ destekli STEM uygulaması olarak afiş oluşturma tasarımı, 3. Uzay kirliliği araç tasarımı ve karikatür oluşturma, 4. ATBÖ destekli STEM etkinliği (Uzay Kirliliği), 5. ATBÖ destekli STEM uygulaması olarak teleskop tasarımı ve 6. Kamu spotu tasarımıdır. Veri analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ATBÖ destekli STEM eğitiminin 7.sınıf öğrencilerinin yaşam becerilerini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Argümantasyon, STEM, yaşam becerileri