Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


7. Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılar Konusuyla İlgili Hataları ve Kavram Yanılgıları
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin tam sayılar ve tam sayılarla işlemler konusuna ilişkin hata ve kavram yanılgılarını belirlemektir. Hata ve kavram yanılgıları, öğrencilerin ilgili konu ve o konunun temel oluşturduğu diğer konulardaki başarısını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple de, etkili bir öğretim için hata ve kavram yanılgılarının ve nedenlerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmada ölçme aracı olarak 7. sınıf Tam Sayılarla işlemler-3 Millî Eğitim Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi uygulanmıştır. Tam Sayılarla İşlemler-3 Kazanım Kavrama Testinde 5 adet kazanıma ilişkin toplamda 12 adet soru yer almakta olup çoktan seçmeli sorular açık uçlu hale getirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Aydın ili Efeler ilçesindeki bir ortaokulda öğrenim gören 33 tane 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar nitel veri analizi yaklaşımlarından betimsel analiz yoluyla incelenmiş ve tarama modeli kullanılmıştır. Hatalar ve kavram yanılgıları türlerine göre sınıflandırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde en çok karşılaşılan hataların rastgele hata, dikkat hataları ve işaret hataları olduğu ve en çok karşılaşılan kavram yanılgılarının ise soruyu anlamama ve işlem yapamama yanılgıları olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma da öğrencilerin, toplanan tam sayılardan birisi pozitif tam sayı diğeri negatif tam sayı olduğunda hatadan ziyade daha çok kavram yanılgısına sahip olduğu görülmüştür. Örneğin
öğrenciler (+9) − (−3) = +6 işlemini yaparken verilen tam sayıların işaretlerini düşünmeden
büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı çıkardıktan sonra büyük olan sayının işaretini sonucun
da işareti olarak kabul ettiği görülmüştür. Öğrencilerin bu kazanıma ilişkin sahip olduğu ikinci kavram yanılgısı ise iki negatif tam sayıyı çıkartırken sayıları çıkartmak yerine toplama işlemi
gibi düşünüp yapmalarıdır. Sonrasında da öğrenciler buldukları sonucun işaretini belirlerken
tam sayılar negatif olduğu için sonucun da işaretini negatif olarak almışlardır.
Anahtar Kelimeler: Hata, kavram yanılgısı, tamsayılar