Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


ORTAOKUL 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİRLER KONUSUNDAKİ HATA VE KAVRAM YANILGILARI
Bu çalışmanın amacı, ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler (birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme ve sıralama, tam sayılı kesri bileşik kesre çevirme, bir doğal sayı ile bileşik kesri karşılaştırma, bir kesre denk kesirler oluşturma, payları veya paydaları eşit kesirleri sıralama ve bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplama) konusundaki hata ve kavram yanılgılarını belirlemektir. Mevcut araştırma beşinci sınıf öğrencilerinin sözkonusu konu kapsamında yaşadığı hata ve kavram yanılgılarının tespit edilip öğretimin bu yönde güncellenebilmesi adına öğretmenlere ışık tutacak olması bakımından önem taşımaktadır. Araştırmanın örneklemini, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Aydın ili merkezindeki bir ortaokulda beşinci sınıfta öğrenim görmekte olan 17 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu çoktan seçmeli 12 soruluk 5. Sınıf MEB Kazanım Kavrama-7 testi (2022-2023) açık uçlu hale getirilerek kullanılmıştır. Araştırmada var olan bir durumu ortaya çıkarmak amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Ulaşılan veriler nitel veri analizi yaklaşımlarından betimsel analiz ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin denk kesirler, kesirlerde sıralama, kesri dönüştürme, parça-bütün ilişkisi ve sayı doğrusunda gösterimde hata ve kavram yanılgılarının olduğu görülmektedir. Öğrencilerin pay dikkate alınarak yapılan sıralamalarda paydası küçük olan sayının küçük olduğunu düşünme yanılgısına düştükleri ve rastgele hatalar yaptıkları, kesirlerde sıralamayı anlamlandıramadıkları için anlamsız işlemler yaptıkları, tam sayı ile kesrin toplamını tam sayılı kesir olarak ifade edemedikleri görülmüştür. Pay ve paydayı kendi aralarında toplama, tam sayılı kesri bileşik kesre dönüştürememe, paydayı görmezden gelme bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürememe, bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmede bölüm ile kalanın kesirdeki anlamlarının karıştırılması yanılgısına düştükleri görülmüştür. Sayı doğrusunu anlamlandıramadıkları ve denk kesrin anlamını bilmedikleri belirlenmiştir. Parça-bütün ilişkisini anlamlandıramama, problemi kesir ile ifade edememe, > işaretini anlamlandıramama, paydaları ihmal etme, kesri genişletmede hata yaptıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: hata, kavram yanılgısı, kesirler