Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Çok Yakın Ama Bir O Kadar Uzak: Metzamor Nükleer Santrali’ne Yönelik Öğretmen Görüşleri
Günümüzde dünyadaki enerji kaynaklarının hızlı tüketimi, buna karşılık nüfustaki hızlı artış, teknolojinin ve sanayinin gelişimi, hayat standartlarına bağlı olarak küresel enerji ihtiyacının her geçen gün artması, insanoğlunu alternatif enerji kaynaklarına yöneltmektedir. Nükleer enerji politikalarının sürdürülebilirliği ve geleceği, uzun vadede eğitim sistemindeki yeri, toplumu oluşturan birimlerin göstermiş olduğu davranışta yatmaktadır. Bu araştırmada, Türkiye için sosyo-bilimsel bir tartışma konusu olan nükleer santraller ve enerji konusu ele alınarak, Kars'a 100 km, Türkiye sınırına ise 30 km uzaklıkta olan Ermenistan’ın Metzamor şehrinde bulunan Metzamor Nükleer Santrali üzerinden nükleer enerjiye yönelik öğretmenlerin görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Nitel araştırma metodolojisinde durum çalışması modeline göre gerçekleştirilen çalışmanın katılımcı grubunu, Kars il merkezinde görev yapmakta olan 25 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, öğretmenlere araştırmacılar tarafından geliştirilen 8 soru sorulmuştur. Sorular, ülke sınırına çok yakın bir konumda ve birçok tartışmaya konu olan Metzamor Nükleer Santrali üzerinden hazırlanmıştır. Veriler üzerinde içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin birçoğu, yakın bir bölgede bulunan bu nükleer santralin, Mersin Akkuyu’da kurulumu gerçekleştirilen nükleer santral kadar kaygı uyandırmadığını belirterek, bunun sebebini kırk yıldan fazla hizmet vermesine bağlamışlardır. Özellikle enerji tedariğine vurgu yapan öğretmenler, Ermenistanın enerji ihtiyacının belli bir kısmının karşılanmasını olumlu olarak değerlendirmiş ve nükleer santrallere yönelik olumlu imaj sergilemişlerdir. Bu bulguya ek olarak nükleer enerjiyi destekleyen diğer bir görüş yoğunluğu ise, ulusal savunma ve uluslararası toplumda prestij konularında olmuştur. Metzamor Nükleer Santrali’nin Türkiye sınırlarında bulunan bölgesinde, yöre halkının yoğun şekilde rekreasyon alanı olarak kullandığı alanların olması, katılımcı grup içerisinde yer alan öğretmenlerin de yine bu mekanları tercih etmesi, nükleer santrallerin ekosisteme olan etkileri ve bu etkilerin toplumda uyandırdığı risk ve kaygı düzeylerini modere ettiğinin bir göstergesi olabilir. Bununla birlikte, Metzamor Nükleer Santrali’nin aktif deprem bölgesinde yer alması ve olası bir tehlikede oluşacak sızıntının, Türkiye’yi etkilemesi öğretmenler arasında kaygı uyandıran bir durum olarak görülmektedir. Nükleer santrallere yönelik mevcut alanyazında ortaya çıkan bulgulardan farklı olarak ortaya çıkan araştırma sonuçlarına yönelik, araştırma sonunda bazı önerilere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Nükleer Santraller, Öğretmen Algıları, Sosyo-bilimsel Konular