Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Hazırlanan Bilim İletişimi Kursunun Fen Öğrenme Becerisine Etkisinin İncelenmesi
Fen Bilimleri eğitiminde bilimsel faaliyetlerin, toplum tarafından anlaşılır formda sunulması, doğru bilimsel gerçeklere erişim, bilimsel olan/olmayanın ayırdı, fen okuryazarlığı becerisi dâhilinde de edindirilmek istenen önemli kazanımlardandır. Dolayısıyla yoğun bir bilgi akışına maruz kalınan bu yüzyılda, bilim iletişimi öncelikle öğretmenlerin, ardından da öğrencilerin edinmesi gereken önemli yeterliliklerdendir. Bu bağlamda görevi insan yetiştirmek olan öğretmenler için iletişim becerileri daha da önemli hale gelmektedir.
Alanyazında sınırlı sayıdaki hizmet öncesi eğitim araştırmaları (Dilekman, M , Başçı, Z , Bektaş, F ., 2010), öğretmen adayı yetiştirme sürecinde iletişim becerileri yeterlilikleriyle ilgili çeşitli eksiklikler ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, bilimle toplum arasında köprü vazifesini üstlenen bilim merkezlerinin her yaştan bireye yönelik içerikler sunması beklenirken, ziyaretçi verilerinden hareketle öğretmen adaylarının ihmal edildiği fark edilmiştir. Tespit edilen bu boşluklardan hareketle, bilim merkezinin de kullanıldığı bu çalışmada, aday öğretmenlere yönelik geliştirilen hizmet öncesi bilim iletişimi kursu ile öğretmen adaylarının fen öğrenme becerilerini geliştirmek hedeflenmiştir.
Bu kapsamda yürütülen çalışma, İstanbul’ da bir devlet üniversitesinde öğrenimine devam eden 19 Fen Bilgisi öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Bu çalışmada uygulanan kursu hazırlamada, Amerika’ da geliştirilmiş bir bilim iletişimi kursu temel alınmıştır. Bu kurs kapsamında 9 tane modül içeriği belirlenmiştir. Bunlar; bilimin doğası ve uygulamaları, öğrenme ve öğretme süreçleri, anlayış inşa etmek, soru sorma stratejileri, soru laboratuvarı, tartışmayı desteklemek, sınıf sohbetleri, ders tasarlama ve öğrenmeyi değerlendirmedir. Bu kapsamda 14 hafta boyunca bilim iletişimi kursu uygulanmıştır. Deneysel modelde tasarlanan bu araştırmada veriler, tek grup ön test-son test deseni kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Fen Öğrenme Becerisi Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, istatiksel analize tabi tutulmuştur. Fen Öğrenme Becerisi Ölçeğinden elde edilen puanlara bakıldığında ön-test ve son-test puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymak için bağımlı gruplar t testi uygulanmıştır. Ön test ve son testten aldıkları puanlar arasındaki farka bakıldığında 5,63 puanlık bir fark olduğu görülmektedir (122,26-116,63). Ön-test ve son-test puanları anlamlı olarak farklılaşmaktadır (t=-2,251; p<0.05). Elde edilen sonuca bakılarak, uygulamanın Fen Bilgisi Öğretmenlerinin fen öğrenme becerileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında geliştirilen bilim iletişimi kursu, fen eğitiminde öğretmen adaylarının bilimin doğası ve uygulamaları, öğrenme ve öğretme süreçleri, anlayış inşa etmek, soru sorma stratejileri, soru laboratuvarı, tartışmayı desteklemek, sınıf sohbetleri, ders tasarlama ve öğrenmeyi değerlendirme konularında fen öğrenme becerilerini geliştirdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Hizmet Öncesi Eğitim, Bilim Merkezi, Bilim İletişimi