Bildiri Konusu:Kimya Eğitimi


THİNGLİNK UYGULAMASININ “CANLILARI TANIYALIM” ÜNİTESİNDE KULLANIMI: BOTANİK PARK ÖRNEĞİ
Günümüzde teknoloji hızlı bir şekilde ilerlemekte ve her alana uyum sağlamaktadır. Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) alanındaki hızlı gelişmeler yeni cihaz ve uygulamaların yanında bunlara erişim ve kullanımda da önemli bir kolaylık getirmiş; bu durum da gerek iş yaşamı gerekse günlük yaşam içerisinde pek çok faaliyeti teknolojiye dayalı biçimde yapılabilir şekle dönüştürmüştür. Web 2.0 araçları, eğitimde en çok kullanılması tavsiye edilen, bilgiyi bireyden alan ve etkileşim içinde olma imkanı sağlayan araçlardır. Bu araçlardan, okul dışı öğrenme ortamlarının öğretim sürecinde kullanılmasında yararlanmak öğrenme zenginliği sağlamaktadır. Okul dışı öğrenme ortamları denildiğinde müzeler, botanik bahçeleri, bilim merkezleri, sanat merkezleri, doğal tarihi ve kültürel ortamlar, enerji santralleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, fabrikalar, teknoparklar gibi yerler akla gelmektedir. Özellikle fen bilimleri dersi kapsamında bu ortamlardan yararlanılması fen kavramlarının öğrenciler tarafından daha iyi öğrenilmesinde ve günlük hayatla fen dersinin ilişkilendirilmesinde oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Web 2.0 araçlarından biri olan Thinglink uygulamasının fen bilimleri dersinde kullanımının öğrencilerin “Canlılar ve Yaşam” konusundaki akademik başarısına ve bu uygulamanın ilgili konu kapsamında kullanımına yönelik görüşleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu bağlamda Karadeniz Bölgesi Trabzon ilinde yer alan bir ortaokulda öğrenim gören 25 5. Sınıf öğrencisi ile çalışma yürütülmüştür. Çalışmada tek grup ön test-son test deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın konusunu 5. sınıf fen bilimleri dersi müfredatında yer alan “Canlıları Tanıyalım” ünitesinin “F.5.2.1.1. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.” kazanımı oluşturmaktadır. Kazanım dahilinde öğrencilere bitkilerin özellikleri ve çeşitleri Thinglink uygulaması kullanılarak Trabzon Botanik Parkı’na ait görüntülerle oluşturulan dijital içerikle sunulmuştur. Öğrencilere 9 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir akademik başarı testi ve yarı yapılandırılmış mülakat formu ön test-son test olarak uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış formun ilk hali hazırlandıktan sonra uzman görüşü alınmış ve yeniden revize edilen nihai form çalışmaya katılan öğrencilere uygulanmıştır. Görüşmeler gönüllü olarak katılan 10 öğrenci ile uygulama öncesi ve sonrasında gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve sonrasında metine dönüştürülmüştür. Akademik başarı testinden elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Yarı yapılandırılmış mülakat verileri ise betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Akademik başarı testinin ön uygulamasında elde edilen başarı %56, son uygulamasında elde edilen başarı %87’dir. Mülakata katılım sağlayan ve daha önce botanik parka gitmemiş olan öğrencilerin Thinglink uygulaması üzerinden konuyu somutlaştırdıkları belirlenmiştir. Akademik başarı testinin ön uygulamasından elde edilen verilere göre öğrencilerin bitkiler konusuna yönelik kavram yanılgıları ve bilgi eksiklikleri olduğu görülmüştür. Öğrencilerin bazılarında çiçeksiz bitkilerin suya ihtiyaç olmadan geliştiği, hiçbir besin kaynağından faydalanmadığı gibi bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. Çiçekli bitkilerin kısımlarından özellikle kök ve gövde kısımlarında kavram yanılgıları olduğu, yalnızca gövdenin uzadığını, kök kısmının sabit uzunlukta olduğunu belirtmişlerdir. Son test sonuçlarında ise bilgi eksiklerinin ve kavram yanılgılarının büyük ölçüde azaldığı ayrıca mülakat sorularına olumlu yönde cevap verdikleri görülmektedir. Öğrencilerin Web 2.0 aracı (Thinglink) ve okul dışı öğrenme ortamları birleştirilerek hazırlanmış olan sanal gezi uygulamasını çok beğendikleri, konuyla ilgili akıllarındaki soru işaretlerini giderdikleri ve fen bilimleri derslerinde bu gibi uygulamaların daha sık kullanılması fikrine sahip oldukları belirlenmiştir. İleride yapılacak olan benzer çalışmalarda, müzeler vb. farklı okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik hazırlanan dijital içeriklerle farklı fen konu ve kavramlarının öğretiminin desteklenmesi gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Web 2.0 araçları, Okul dışı Öğrenme, Canlıları tanıyalım, Botanik park