Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Yer Alan Yaşam Becerilerine Yönelik Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi
Eğitimin günümüz dünyasında asıl hedefi 21. yüzyılda gelişen ve değişen koşullara uyum sağlayabilen, yaşadığı dönemi anlayabilen, toplumun ihtiyaçlarını fark edebilen, yaratıcı düşünüp bilgiye kolayca ulaşmanın yollarını bilen bireyler yetiştirmek olmuştur. Bu durum pek çok alanda değişimin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmeler bugünkü toplumların gerektirdiği insan gücü profilini öne çıkaran en önemli özellikler olduğunu vurgulanmıştır. Toplumlar kendini geliştiren ve yaşam becerilerine sahip bireylere gereksinim duyulmaktadır. Öğrencilerine yaşam becerilerini kazandırmada öğretmenlerin önemli rol oynadığı düşünüldüğünde öncelikle öğretmenlerin yaşam becerilerini nasıl anlamlandırdığı, yaşam becerilerinden ne kadar haberdar oldukları, eğitim öğretim süreci içerisinde öğrencilerinin yaşam becerileri bakımından nitelikli yetiştirilmelerinde gerçekleştirdikleri uygulamaların içerik olarak belirlenmesi, bu aşamada karşılaştıkları zorlukların neler olduğunun ortaya koyulmasının gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalara yol gösterici nitelikte olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı yaşam becerilerine yönelik öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesidir. Çalışma grubunu, MEB’e bağlı okullarda çalışan 10 fen bilgisi öğretmeni oluşturmaktadır. Bu araştırmada, özel durum yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin en önemli avantajı ise bir problemin özel bir durumu üzerine yoğunlaşma fırsatı vermesidir. Özel durum yönteminin pek çok araştırma yönteminden farkı ne, nasıl ve niçin soruları yöneltildiğinde tercih edilen bir yöntem olmasıdır. Veriler mülakatlar yoluyla elde edilmiştir. Mülakat verileri içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinin temel amacı elde edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ulaşmaktır. İlk olarak görüşmeler araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamında yazılı hale dönüştürülmüştür. Verilerin dökümü olan transkriptler kodlama işleminden önce ayrıntılı olarak okunmuştur. İçerik analizi kapsamında veriler kodlanarak kategorileştirilmiş ve temalar bulunmuştur. Veriler kod ve temalara göre düzenlenmiştir. Son aşamada verilerden çıkan temalardan anlam bütünlüğü sağlanıp, yorumlama yoluna gidilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin yaşam becerileri kavramını tanımlayabildikleri fakat uygulama sürecine etkili bir şekilde entegre etmede problemler yaşadıkları sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaşam becerileri, öğretmen görüşleri, fen bilgisi.