Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Başarılarına ve Görüşlerine Etkisi: “Duyu Organları” Örneği
Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Dersinin Öğretim Programında öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesi amacı yer almaktadır. Fen ve teknoloji okuryazarlığının ne olduğu sorusunun cevabı fenle ilgili becerileri, değerleri, tutumları, anlayışları ve bilgileri içine alır. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında kendi öğrenmesinden sorumlu bireyler yetiştirilmesi istenmektedir. Öğrencileri, araştıran, sorgulayan ve bilgiyi transfer edebilen öğrenciler olarak yetiştirmek için öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı öğrenme stratejileri kullanmanın önemi açıktır. Öğretmenlerin öğretme sürecinde teşvik edici ve yönlendirici olması gerekir. Öğrenciler bu süreçte bilginin kaynağını araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan ve ürüne dönüştüren birey olma rolünü üstlenirler. Yerini başka etkinliklerle dolduramayacağımız yazma etkinliklerinin birbiriyle karşılaştırıldığı çalışmalar gittikçe artmaktadır. Geleneksel özet çıkarma ile zihin haritalamanın karşılaştırılması ile hangisinin öğrencilerin kalıcı öğrenmesine daha çok katkı sağlayacağı sorusunun cevaplanması öğretmenlere ve öğrencilere faydalı olacaktır. Fen Bilimleri Dersi 6. Sınıf konularından Duyu Organları konusu içerdiği terimler ve görsellerinin karışıklığından dolayı öğrencilerin öğrenmekte zorlandıkları konular arasındadır. Bu konunun öğrenilme sürecinde öğrencilerin zihinlerinde öğrendiklerini daha kolay yapılandırması, konunun görselleştirilmesi yanında, öğrencilerin ifade ve sunum yeteneklerine katkıda bulunması bakımından yazma etkinlikleri faydalı olacaktır. Çalışmanın amacı öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinden, özet çıkarma ve zihin haritalamanın “duyu organları” konusunda kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenme amaçlı yazma aktiviteleri hakkındaki öğrenci görüşlerine olan etkisini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma deneysel yöntemle gerçekleştirilmiştir. Çalışma, 2022-2023 Eğitim- Öğretim yılında, Karadeniz Bölgesindeki bir ortaokulda 6. sınıfta gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 11, 12 ve 13 yaşlarında, 15 kız 5 erkek olmak üzere toplamda 20 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın verileri başarı testi ve mülakatlar kullanılarak elde edilmiştir. Başarı testinden elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucundan öğrencilerin başarılarında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Duyu organları, yazma etkinlikleri, başarı, ortaokul öğrencileri