Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Argümantasyona Dayalı Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavramsal Anlamaları Üzerindeki Etkisinin Epistemolojik İnanç Düzeylerine Göre İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı geleneksel öğretimle karşılaştırıldığında argümantasyona dayalı öğretimin Fen Bilgisi öğretmen adaylarının basit elektrik devreleri konusundaki kavramsal anlamaları üzerindeki etkisini epistemolojik inanç düzeylerine göre incelemektir. Çalışmaya Karadeniz Bölgesindeki bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği Programının 3. sınıfında öğrenim gören 49 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desene uygun olarak yürütülmüştür. Buna göre öğretmen adaylarının hazırda bulunduğu 2 şubeden biri geleneksel öğretimin uygulandığı “Kontrol grubu”, diğeri ise argümantasyona dayalı öğretimin uygulandığı “Deney grubu” şeklinde rastlantısal olarak atanmıştır. Araştırmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının öğretim uygulamalarından önce ve sonra basit elektrik devreleri konusuna ait kavramsal anlamalarını tespit etmek amacıyla Peşman (2005) tarafından geliştirilen “Basit Elektrik Devreleri Tanı Testi (BEDTT) (3 aşamalı)” öntest ve sontest olarak; epistemolojik inanç seviyelerini belirlemek amacıyla ise orijinalini Conley vd.’nin (2004) geliştirdiği, Akçay, Gezer ve Akçay (2016) tarafından Türkiye’deki öğretmen adayları üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan “Epistemolojik İnançlar Ölçeği” ise öntest olarak uygulanmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanmasında farklı öğretim yöntemleriyle derslerin işlendiği düşük, orta ve yüksek düzeyde gelişmiş epistemolojik inançlara sahip öğretmen adaylarının öğretim uygulamalarından önceki ve sonraki basit elektrik devrelerine ilişkin kavramsal anlama puanlarına ait betimsel istatistik değerlerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla hem aynı öğretim yöntemiyle derslerin işlendiği öğretmen adaylarının sahip oldukları farklı epistemolojik inanç düzeylerine göre hem de farklı öğretim yöntemlerinin uygulandığı aynı epistemolojik inanç düzeyindeki öğretmen adaylarının BEDTT’nin öntest ve sontestinden aldıkları puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonuçlarından argümantasyona dayalı öğretim yönteminin uygulandığı öğretmen adaylarının epistemolojik inanç düzeyi arttıkça bu öğretim yönteminden sağladıkları yararın da arttığı ancak geleneksel öğretimle derslerin işlendiği öğretmen adaylarının sahip oldukları epistemolojik inanç seviyesi arttıkça öğretim yönteminden sağladıkları yararın az da olsa düşüş gösterdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca argümantasyona dayalı öğretim yönteminin uygulandığı yüksek ve orta epistemolojik inanç düzeyindeki öğretmen adaylarının kavramsal anlamalarının geleneksel öğretimle derslerin işlendiği öğretmen adaylarına göre daha fazla gelişim gösterdiği, düşük epistemolojik inanç seviyesindeki öğretmen adaylarının ise bu iki öğretim yönteminden sağladıkları yararın farklılaşmadığı açığa çıkmıştır. Aynı zamanda çalışmada, farklı öğretim yöntemleri uygulanan öğretmen adaylarının sahip oldukları alternatif kavramların kavramsal değişim durumları epistemolojik inanç düzeyleri bakımından da karşılaştırılmıştır.

KAYNAKÇA

Akçay, B., Gezer, S. U., & Akçay, H. (2016). Öğretmen adayları için epistemolojik inançlar ölçeği uyarlama çalışması. Journal of Education Faculty, 18(2), 1514-1536.

Peşman, H. (2005). Development of a three-tier test to assess ninth grade students’ misconceptions about simple electric circuits. Unpublished master’s thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.


Anahtar Kelimeler: Argümantasyona dayalı öğretim, epistemolojik inanç düzeyi, basit elektrik devreleri, kavramsal anlama