Bildiri Konusu:Fizik Eğitimi


Bağlam Temelli Yaklaşımla Fizik Eğitiminde Sürdürülebilir Kalkınma
Bu çalışmanın amacı Birleşmiş Milletlerin Ajanda 2030 için hedeflemiş olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının fizik derslerine entegre edilmesi için bağlam temelli yaklaşımla hazırlanmış bir ders planı örneği sunmaktır. Bu plan TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destek programı tarafından 1129B372200014 koduyla desteklenen Sürdürülebilir Kalkınma için Fizik Eğitimi adlı etkinlik için hazırlanmıştır.
Ders planı Fizik Dersi Öğretim Programı-2018’in 6, 7, 10, 11 numaralı özel amaçları ile 11.1.10.3., 11.2.4.6., 11.2.4.7. ve 11.2.4.11 numaralı kazanımlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Ajanda 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 numaralı amaçları hedef almaktadır (MEB, 2018; UN, 2015). William Kamkwamba ve Bryan Mealer’ın yazarları olduğu Rüzgârı Dizginleyen Çocuk kitabındaki yaşam öyküsünü bağlam kabul eder ve 5E modelindedir.
Bilimsel eğitim etkinliği kapsamında etkinliğe katılan Fizik Öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ders planı ayrıntılı olarak açıklanmış ve öğrencilerin planla ilgili soruları cevaplanmıştır.
Ders planının amacına uygunluğunu belirlemek amacıyla gönüllü katılımcılardan dört soru hakkında görüş bildirmeleri için çevrimiçi bir formu doldurmaları istenmiştir. Bu formda katılımcılardan görüşlerini iki ucunda kesinlikle ilgili ve kesinlikle ilgisiz olan beşli dereceleme yoluyla açıklamaları talep edilmiştir. 18 katılımcı görüş bildirmiştir.
Katılımcılar hazırlanmış olan ders planını hedeflenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla en düşük 4,28 ve en yüksek 4,78 ortalamasında ilgili bulmuştur. Fizik dersinin hedeflenen özel amaçlarıyla en düşük 4,5 ve en yüksek 4,72; hedeflenen kazanımlarıyla ise en düşük 4,61 ve en yüksek 4,78 ortalamasında ilgili bulmuşlardır.
Belirlenen durum göz önüne alındığında bu ders planı geleceğin fizik öğretmenlerine göre 11. sınıf fizik derslerinde ilgili kazanımlara ulaşmak için denenebilir. Bu denemeyle planın uygulanabilirliği de ortaya koyulabilir.


Kaynakça

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı. Talim terbiye Kurulu.
United Nations [UN] (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, Seventieth session, Agenda items 15 and 116.

Anahtar Kelimeler: Bağlam temelli yaklaşım, fizik eğitimi, sürdürülebilir kalkınma