Bildiri Konusu:Kimya Eğitimi


Kitosan/Hiyaluronik Asit Kompozitlerinin Yüzey ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
Doğal yenilenebilir ve bozulabilir kaynaklardan yeni fonksiyonel ve yapısal malzemelerin üretiminde doğal polisakkaritler, dikkat çekmektedir. Polisakkaritlerden elde edilen karışımların yapısı esas olarak intermoleküler etkileşimlerin varlığına bağlıdır. Hidrojen bağlaması ve elektrostatik etkileşimi, polimer karışımlarının ve kompozitlerin yapısında ve özelliklerinde önemli roller oynar. Kitosan (KN) ve hyaluronik asit (HA) en yaygın doğal polimerler arasında yer almaktadır. Bu polisakkaritler, biyouyumluluk, biyobozunurluk, kompleks oluşturma yeteneği, biyoaktivite ve insan vücudu için toksik olmaması gibi potansiyel özelliklerinden dolayı yeni biyopolimer karışımlarının hazırlanması için iyi adaylar olarak kabul edilebilir (1). Kitosan, deniz kabuklularının dış iskeletinde bulunan kitinin deasetilasyonu ile elde edilen, lineer yapıda, biyouyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilir polikatyonik bir biyopolimerdir. Düşük toksisite özelliği, biyobozunur ve biyouyumlu olduğundan dolayı kitosanın biyomedikal kullanımı da giderek artmaktadır. Yara üzerinde hemostatik etkisi nedeniyle pek çok yara örtüsünde tercih edilmektedir. HA, ana bileşen olan bir glikoz amino glikandır. Fizyolojik pH’da, hyalüronan veya hyalüronat olarak adlandırılan tuz formundadır. İyi hidrofilik özelliği olan viskoelastik ve toksik olmayan; aynı zamanda, biyouyumluluğun arttırılmasına ve biyofilm oluşumunun önlenmesine yardımcı olan yüksek bir hidrofiliklik, yağlayıcı ve nemlendirici özellik gösteren bir polianyondur (2,3,4,5).

Bu çalışmada, anyonik HA’nın ve katyonik KN’nin yararlı özelliklerini birleştirilerek farklı oranlarda HA içeren hidrojeller sentezlenerek ve karakterize edildi. Çapraz bağlayıcı olarak glutaraldehit kullanıldı. Elde edilen hidrojellerin yapı karakterizasyonu FTIR ile yapıldı. Morfolojik yapısına SEM analizi ile bakıldı. Termal analizleri TGA-DTA ve DSC ile incelendi ve şişme özelliği takip edildi.
Kaynaklar
1. K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska, Journal of Molecular Liquids 212 (2015) 879–884.
2. B.S. Anisha, R. Biswas, K.P. Chennazhi, R. Jayakumar, Int. Journal of Biological Macromolecules 62 (2013) 310– 320.
3. N. Barroso, O. Guaresti, L. Pérez-Álvareza,, L. Ruiz-Rubioa, N. Gabilondo, J. Vilas-Vilela, E. Poly. J.,120 (2019) 109268.
4. D. Üner Bahar, IGUSABDER, 13 (2021): 157-181.
5. S. Pancur, E. Bilensoy, S. Çalış, FABAD J. Pharm. Sci., 47 (2022) 419-442.


Anahtar Kelimeler: Kitosan, hyaluronik asit, hidrojel, kriyojel