Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE MATEMATİK KAYGISI İLİŞKİSİ: BİR KORELASYONEL ÇALIŞMA
Matematik kaygısının öğrencilerin matematik başarısını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Matematik kaygısı yüksek olan öğrenciler basit aritmetik işlemleri bile gerçekleştirememekte, negatif düşünceler geliştirebilmekte ve hatta bilişsel kapasiteleri yüksek olanların ileri düzey matematik sorularını çözemedikleri ve çözmekten kaçındıkları bilinmektedir. Matematik kaygısına sahip olan bireylerde matematiğe karşı özgüven eksikliği, olumsuz tutum, dersten kaçınma ve öğrenmek için çaba göstermeme gibi durumlar gözlenmektedir. Oyunların çocukların matematik kaygısını azalttığına dair birçok çalışma bulunmaktadır. Fakat özellikle dijital oyunlar için oyun oynama süresinin gereğinden fazla olması, çocuğun oyun oynamaya başlayıp bitirememesi, oyun oynaması engellendiğinde buna karşı direnç göstermesi gibi durumlarla betimlenen dijital oyun bağımlılığı geliştirme gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu sebeple, matematik kaygısı ve dijital oyun bağımlığı arasında bir ilişki olup olmadığını ve varsa ne yönde bir ilişki olduğunu anlamaya yönelik bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla, bu çalışmada ilişkisel (korelasyonel) araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmaya 5. sınıf (n=30), 6.sınıf (n=30), 7.sınıf (n=30) ve 8.sınıf (n=30) öğrencilerinden oluşan toplam 120 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Bu öğrencilere Cronbach’s Alpha değerleri sırasıyla .91 ve .73 olan Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği ve Matematik Kaygısı-Endişesi Ölçeği uygulanmış ve Pearson Korelasyon katsayısı ile dijital oyun bağımlılıkları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bulgulara göre, öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı ile matematik kaygıları arasında istatistiksel olarak pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ek olarak, bilgisayar oyun bağımlılığı ile matematik kaygıları arasındaki ilişki öğrencilerin sınıf düzeylerine, cinsiyetlerine, anne-baba eğitim durumlarına ve sahip oldukları cihaz türüne göre incelenmiştir. Buna göre, 5. ve 8. Sınıf öğrencileri için pozitif anlamlı bir ilişki; hem kız hem de erkek öğrenciler için pozitif anlamlı bir ilişki; anne ve babası üniversite mezunu olanlar için yüksek düzeyde pozitif anlamlı bir ilişki ve özellikle telefon sahibi olan öğrenciler için pozitif anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Tüm bu bulgulardan hareketle öğrencilerin genel anlamda matematik kaygılarının arttıkça dijital oyun bağımlılıklarının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: dijital oyun, oyun bağımlılığı, matematik kaygısı, matematik endişesi