Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Üstün Yetenekli Öğrencilerin Mühendislik Temelli Model Oluşturma Etkinliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerin mühendislik temelli model oluşturma etkinliklerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden bütüncül tek durum çalışması deseni benimsenmiştir. Katılımcılar amaçlı örnekleme yolu ile belirlenmiştir. Çalışmaya Ankara’da bulunan bir Bilim ve Sanat Merkezinde bireysel yetenekleri fark ettirme programına devam eden 20 üstün yetenekli öğrenci katılmıştır. Araştırma kapsamında model oluşturma etkinliklerinin altı ilkesi, mühendislik tasarım süreci ve öğrencilerin ön bilgileri dikkate alınarak ve uzman görüşüne başvurularak hazırlanan dört adet mühendislik temelli model oluşturma etkinliği kullanılmıştır. Öğrenciler verilen etkinlik üzerinde 3 ya da 4 kişilik grup halinde 90 dakika çalışmıştır. Çalışmanın verileri üstün yetenekli öğrencilerden etkinlik sonrasında doldurulan etkinlik değerlendirme formu ile toplanmıştır. Çalışmanın bulguları, üstün yetenekli öğrencilerin mühendislik temelli model oluşturma etkinliklerinin ilişkin görüşleri, içerik, öğrenme ortamı ve öneriler olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Üstün yetenekli öğrencilerin içeriğe ilişkin görüşleri etkinliklerin zorlayıcı olması, mühendislik tasarımı gerektirmesi, disiplinler arası ilişkiyi teşvik etmesi olarak kategorize dilmiştir. Öğrencilerin %95 i etkinliği sevdiğini belirtmiştir,%85 i etkinliği ilgi çekici bulmuştur ve tamamı etkinliğin iş birlikçi çalıştırma gerektiğini ifade etmiştir. Olumsuz görüş bildiren öğrenciler grup halinde çalışmayı sevmediklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin etkinliklere ilişkin önerileri etkinliğin zaman alması, malzemelerin, verilerin ve bütçenin kısıtlı olması şeklinde gruplandırılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar üstün yetenekli öğrencilerin büyük çoğunlukla mühendislik temelli model oluşturma etkinliklerine ilişkin olumlu görüş belirttiğini göstermiştir. Bunun yanında, üstün yetenekli öğrencilerin bireysel özellikleri de gözetilerek etkinliklerin bireysel ve grup çalışması şeklinde incelenmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Öğrencilerin görüşlerine bakıldığında mühendislik temelli model oluşturma etkinliklerinin ilgi ve motivasyon sağlamada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Etkinliklerin uygulama ortamının ve içeriklerinin öğrencilerin görüşlerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üstün yetenekli öğrenciler, matematiksel modelleme, mühendislik tasarım süreci