Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Lisans Öğrencilerinin STEM Etkinliğine Bakış Açılarının İncelenmesi: Kasırga Örneği
Bu çalışma, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) disiplinlerindeki lisans öğrencilerinin STEM etkinliğine ilişkin bakış açılarını araştırmaktadır. Karmaşık gerçek yaşam durumlarına disiplinlerarası bir yaklaşım gerektiren bu etkinlikler, 21.yüzyıl becerilerinin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada kullanılan Kasırga etkinliğinde günlük yaşamdan disiplinlerarası bir problem durumu sunularak öğrencilerin bir kasırga sırasında hayatı idame etme kitinde bulunması gereken ürünleri belirlemeleri, kitte yer alacak ürünleri belirlemeye yönelik hesaplamalar yaparak bir bütçe hazırlanması, kasırgaların anlaşılması ve bunlara hazırlanmanın gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda, karma araştırma yöntemin kullanıldığı bu çalışma farklı mühendislik, fen bilgisi öğretmenliği, matematik öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümlerinden olmak üzere 20 lisans öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 10 adet 5’li Likert tipi soru ve 6 adet yarı yapılandırılmış sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Nitel veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçları, etkinliğin motive edici ve ilgi çekici bir bağlam kullandığını, mühendislik tasarım sürecini entegre ederek mühendislik tasarımını öğrenmelerine izin verdiğini, bilim ve matematiği bütünleştirdiğini, öğrenci merkezli öğretim stratejilerini desteklediğini, grup halinde çalışmayı ve iletişim becerilerini desteklediğini, STEM konularına ilişkin bilgi ve becerileri uygulamaya izin verdiğini göstermektedir. Ancak, lisans öğrencilerinin Kasırga Etkinliği örneğinin STEM alanlarıyla ilişkisini kurmada zorluk yaşadığı belirlenmiştir. Diğer yandan, katılımcıların çoğu etkinliğin daha büyük yaş grupları için uygun olduğunu ifade etmişlerdir. Bu çalışmanın bulguları, lisans öğrencilerinin etkinliğin STEM etkinliği olduğunu düşünmelerine rağmen neden STEM etkinliği olduğunu gerekçelendirmekte güçlük yaşadıklarını göstermektedir. Bu bağlamda, lisans programlarında STEM uygulamalarına yer vermek önemlidir. Sonuç olarak, bu çalışma STEM etkinliklerinin lisans eğitimindeki önemini vurgulamakta ve öğrencilerin bakış açılarına ilişkin değerli bilgiler sunmaktadır. Bulgular, öğrenci katılımını ve öğrenme çıktılarını artırmak için uygulamalı, deneyimsel öğrenme fırsatlarını dahil etmenin ve işbirlikçi ortamları teşvik etmenin önemini vurgulamaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, STEM disiplinlerinde ders içeriği geliştirme, öğretim tasarımı ve öğretim uygulamalarını bilgilendirebilir ve nihayetinde lisans öğrencileri için etkili ve ilgi çekici öğrenme deneyimlerini teşvik edebilir.

Anahtar Kelimeler: STEM, lisans öğrencileri, etkinlik değerlendirme