Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Matematiksel Öğrenme Güçlüğü Olan Bir İlkokul Öğrencisinin Matematiksel Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması
Bireylerin temel yaşam becerileri içerisinde yer alan matematiksel becerilerin kazandırılmasında matematiksel öğrenme güçlüğü büyük bir engel oluşturmaktadır. Matematiksel öğrenme güçlüğü, aritmetik gerçekleri akılda tutma, sayısal bilgileri işleme, doğru ve akıcı hesap yapma, matematiksel akıl yürütme ile ilgili özel bir öğrenme güçlüğüdür (APA, 2013). Matematiksel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin matematik performansları yaşıtlarının düzeyinin altında yer almakta olup bu performans düşüklüğü eğitimsel süreçlerden, günlük faaliyetlerin yetersizliğinden ya da zihinsel yetersizlikten kaynaklanmaktadır. Matematiksel öğrenme güçlüğü, sayı kavramını, sayma ilkelerini, aritmetiği öğrenme veya anlamlandırmada kalıcı bir zorluktur (Geary, 2006). Öğrenme ve anlamlandırmada ortaya çıkan bu zorluğu ortadan kaldırmak için çocukların günlük faaliyetlerinde matematiksel becerileri kullanmaları önemlidir. Alana özgü eksikliklerden kaynaklanan matematiksel öğrenme güçlüğünü ortadan kaldırmak için gerçek yaşam temelli matematik öğretim sürecinin oluşturulması matematiksel becerilerin kazandırılması açısından önemli bir yere sahiptir. Belirtilen bu bakış açısının matematik öğretimine yansıtılmasında Gerçekçi Matematik Eğitimi önemli bir yere sahip olacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle araştırmanın amacı, matematiksel öğrenme güçlüğü olan ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin matematiksel becerilerini Gerçekçi Matematik Eğitimine dayalı etkinlikler ile geliştirmektir. Araştırmada nitel araştırma desenleri arasında yer alan eylem araştırması kullanılmıştır. Matematiksel öğrenme güçlüğü üzerine yapılan bu araştırma tek denek ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenci, ilkokul ikinci sınıfta olması, okuma-yazma durumunun iyi düzeyde olması, okula sürekli devam etmesi, Rehberlik Araştırma Merkezinden sadece matematiksel öğrenme güçlüğü tanısı almış olması kriterleri dikkate alınarak seçilmiştir. Araştırmaya dahil edilen ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin cinsiyeti erkek ve yaşı sekizdir. Gerçekçi Matematik Eğitimi etkinlikleri, uygulama sürecinin başlangıcından önce öğrenme alanları dikkate alınarak matematiksel öğrenme güçlüğü olan öğrencinin durumunu tespit etmek için klinik görüşme formu hazırlanmıştır. Klinik görüşme formunun uygulanmasının ardından öğrencinin öğrenme güçlüğü yaşadığı beceriler dikkate alınarak beş hafta ve haftada bir gün, günde iki ders saat olmak üzere katılımcı ile yüz yüze 10 saat Gerçekçi Matematik Eğitimi etkinlikleri uygulanmıştır. Bu uygulama sürecinde ara değerlendirmeler yapılarak öğrencinin matematiksel becerilerinin gelişimi takip edilmiştir. Gerçekçi Matematik Eğitimi etkinliklerinin uygulanmasından sonra klinik görüşme tekrar gerçekleştirilmiştir. Formda ve etkinlik kağıtlarında yer alan sorular ve uygulama esnasında kaydedilen ses kayıtları analiz edilmiştir. Verileri analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sürecinden önce matematiksel öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş öğrenciyle gerçekleştirilen ön klinik görüşmeler sonucunda; öğrencinin sayma becerisi ve sayma ile ilgili kavramlar, deste-düzine, onluk-birlik kavramlarına yönelik eksikliklerin olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda matematiksel öğrenme güçlüğüne sahip olan öğrencilerin ilkokul ikinci sınıf düzeyinde sayma becerisinin kazandırılmasında, deste-düzine, onluk-birlik kavramların oluşturulmasında Gerçekçi Matematik Eğitimi etkinliklerinin etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada elde bu sonuç doğrultusunda matematiksel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin matematiksel becerilerinin geliştirilmesi ve kavramların oluşmasında Gerçekçi Matematik Eğitimi etkinliklerinin uygulanabileceği söylenebilir.

APA. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental diseases (DSM-IV) (4.basım). Washington, DC: Author.
Geary, D. C. (2006). Dyscalculia at an early age: Characteristics and potential influence on socio-emotional development. Encyclopedia on Early Childhood Development, 15, 1-4.
Anahtar Kelimeler: Matematiksel öğrenme güçlüğü, Gerçekçi matematik eğitimi, Matematiksel beceriler, İlkokul, Eylem araştırması