Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Zekâ Oyunları İle Bütünleştirilmiş Fen Etkinliklerine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Problem çözme; günlük yaşamda bireysel, sosyal ve mesleki sorunların karşısında kullanılan en önemli becerilerden biri olarak kabul edilir. Bu becerinin kullanımı başta matematiksel ve sosyal zekâ olmak üzere birçok zekâ alanı ile ilişkilendirilebilir. Problem çözme sürecinin temelinde yer alan karar verme ise bir girişim örneğidir. Karar verme ile sonuçlanan bu girişim bir zihin ürünüdür. Girişimi oluşturan, farklı düşünebilmeyi ve orijinal bir fikir üretmeyi sağlayan zihin; mantık, bilişsel kapasite, akıl yürütme ile çalışır ve geliştirilebilir özelliktedir. Zekâ oyunlarının her bir alt boyutu farklı bir zekâ alanını kapsar ve bu da farklı becerileri destekler niteliktedir. Zekâ oyunları ders içerisindeki kazanımlar ile bütünleştirildiğinde ise öğrencilere hem beceri hem kazanım doğrultusunda zengin bir öğrenme ortamı sunar. Bu çalışmada ise bahsedilen özellikleri sınıf ortamında kazandırmak için zekâ oyunları ve fen kazanımları ile bütünleştirilmiş bir girişimcilik etkinliği geliştirilmiştir. Geliştirilen etkinlik, Kırıkkale Üniversitesi 4. sınıf fen bilgisi öğretmen adaylarına sunulmuştur. Adaylardan almış oldukları Bilimsel Muhakeme Becerileri ve Fen Öğretimi dersini dikkate alarak görüş bildirmeleri istenmiştir. Görüşler yarı yapılandırılmış görüş formu ile toplanmıştır. Nitel çalışma olarak yürütülen araştırmanın amacı girişimcilik becerisini kazandırmayı hedeflerken fen kazanımları ile farklı zekâ alanlarını göz önünde bulundurmaya sevk etmek ve bu doğrultuda öğretmen adaylarını bilinçlendirip görüşlerini incelemektir. Öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarında yeterli düzeyde bilgiye, beceriye, farkındalığa ve öz-yeterlik inancına sahip olmaları gerekmektedir. Toplanan verilerin içerik analizine göre fen öğretiminde zekâ oyunları ile zenginleştirilmiş girişimcilik etkinliği kullanılması öğretmen adaylarının öz-yeterlik inancını olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adayları; girişimcilik, problem çözme, analitik düşünme, eleştirel düşünme gibi becerilerin geliştirilen etkinlik ile destekleneceği yönünde ortak bir yargıya ulaşmışlardır. Araştırma sonuçlarına dayanarak zekâ oyunları ile bütünleştirilmiş etkinlikler geliştirme teşvik edilebilir. Öğretim programında yer alan beceriler ve zekâ oyunları birbirini destekleyen nitelikte olduğundan dolayı sadece fen bilimleri dersi kapsamında değil diğer dersler kapsamında da zenginleştirilmiş etkinlikler öğrenci ile buluşturulabilir. Bu buluşma ise bir başka araştırmanın konusu olabilir.


Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, zekâ oyunları, fen eğitiminde zekâ oyunları, beceri öğretimi.