Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Bağlam Temelli Değerlendirme İle İlgili Çalışmaların Tematik İçerik Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması
Bilindiği gibi 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanan bağlam temelli yaklaşıma dayalı öğretim programları ile ders konuları daha güncel ve eğlenceli hale getirilerek öğrencilerin anlamalarını kolaylaştırmak üzerine yapılandırılmıştır. Dolayısıyla bağlama dayalı bir öğretimle öğrencilerin nasıl değerlendirildikleri sahip oldukları bilgileri kullanabilen fen okuryazar bireyler olarak yetiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çerçevede bağlam temelli değerlendirmelerle ilgili yapılan çalışmaların ortaya konulmasının bir gereksinim olduğu düşünülmüştür. Ayrıca, İlgili literatür tarandığında bağlam temelli yaklaşıma göre ölçme ve değerlendirme konusunun irdelenmesine yönelik çalışmaların istenilir düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada bağlam temelli ölçme değerlendirme konusunda yapılmış çalışmaların amaç, araştırma grubu, araştırma yöntemi, veri toplama aracı, veri analiz yöntemi, sonuçları ve önerileri bakımından sınıflandırılması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında 12 veri tabanı taranarak ulusal ve uluslararası olmak üzere 32 araştırmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan araştırmalar değerlendirilerek 20 çalışma kullanılmaya karar verilmiştir. Çalışma 2021-2022 güz döneminde tematik içerik analizi yöntemi ile yürütülmüştür. Elde edilen bulgular incelendiğinde, bağlam temelli ölçme değerlendirme ile becerilerin gelişimini araştırılmasının amaçlandığı çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmüştür. Çalışmalarda çoğunlukla öğretmenler ve lisans öğrencileri ile çalışıldığı ve araştırma yöntemi olarak karma yöntem ve doküman analizi yönteminin daha çok tercih edildiği belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak görüş formlarından faydalandıkları ve elde ettikleri verileri içerik analizi yöntemiyle analiz ettikleri tespit edilmiştir. Çalışmaların sonuçlarında bağlam temelli ölçme değerlendirme ile öğrencilerin beceri gelişimine katkı olduğu, öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendirebildiği ve kullanılan sınavlarda bu türde içeriklere yer verilmesinin faydalı olacağı sonuçlarına varılmıştır. Çalışmaların önerileri incelendiğinde bağlam temelli öğrenme modeline uygun ölçme değerlendirme çalışmalarının artırılması bu yönde öğretmen eğitim ve etkinliklerinin yapılması önerileri sunulmuştur. Ayrıca bağlam temelli senaryoların işlendiği ölçme değerlendirme çalışmalarının gelecekte artacağı düşünüldüğünden daha detaylı bilgi edinebilmek adına nicel çalışmalara ek olarak nitel çalışmalarında artırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağlam temelli öğrenme, Ölçme ve Değerlendirme, Tematik içerik analizi