Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONUNUN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARI, TUTUM VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİ*
Çağımızın gerekliliği olarak bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak öğretime teknolojinin entegrasyonu kaçınılmaz olmuştur. Teknoloji entegrasyonunun öğrenmeyi kolaylaştırması, öğrenme tutum ve motivasyonu arttırmayı sağlaması ile birlikte fen bilimleri dersinin öğrenilmesini de kolaylaştırdığı yapılan araştırmalarla ortaya koyulmuştur. Bu doğrultuda bu araştırmanın amacı Fen Bilimleri dersi “Işığın Madde ile Etkileşimi” ünitesinin öğretiminde teknoloji entegrasyonunun yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, fene yönelik tutumlarına, teknolojiye yönelik tutumlarına ve fen öğrenme motivasyonlarına olan etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın modeli nicel araştırma yöntemlerinden tek gruplu ön test-son test basit deneysel desen olarak belirlenmiştir. Araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Giresun ili Bulancak ilçesinde bir devlet ortaokulunun yedinci sınıfında öğrenim gören 30 öğrenci ile yürütülmüştür. Dokuz hafta süren araştırmada, araştırmanın örneklemi ile fen öğretimine teknoloji entegre edilmiş, araştırma sorgulamaya dayalı ve 5E öğretim modeline uygun olarak hazırlanmış etkinlikler yürütülmüştür. Işığın Madde ile Etkileşimi” ünitesinin öğretiminde teknoloji entegrasyonunun yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, fene yönelik tutumlarına, teknolojiye yönelik tutumlarına ve fen öğrenme motivasyonlarına olan etkisini belirlemek amacıyla uygulama sürecinin başlangıcı ve sonunda ön test- son test olarak “Işığın Madde ile Etkileşimi Akademik Başarı Testi”, “Fene Yönelik Tutum Ölçeği”, “Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Fen Öğrenme Motivasyon Ölçeği” uygulanmıştır. Nicel olarak elde edilen veriler SPSS22 programında analiz edilmiştir. Normal dağılım gösteren veriler Bağımlı (ilişkili) Gruplar t Testi ile normal dağılmayan veriler Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda Fen Bilimleri dersi “Işığın Madde ile Etkileşimi” ünitesinin öğretiminde teknoloji entegrasyonunun yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, fene yönelik tutumları, teknolojiye yönelik tutumları ve fen öğrenme motivasyonlarını anlamlı düzeyde artırdığı sonucuna varılmıştır. Ulaşılan sonuçlardan yararlanılarak uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fen Öğretimine Teknoloji Entegrasyonu Fen Öğretimi, Işığın Madde ile Etkileşimi, Fen Başarısı, Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutum, Fen Öğrenme Motivasyonu.