Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Hibrit Eğitim Modelinin Fen Öğretimindeki Yerinin Fen Bilimleri Öğretmenleri Gözüyle İncelenmesi
Toplumsal olaylar, doğal felaketler ve teknolojinin gelişimi eğitim-öğretim faaliyetlerini etkilemektedir. Bu gibi durumlar, öğretmenlerin kullandığı öğretim model ve yöntemlerin sürekli olarak değişimine sebep olmaktadır. Dünya’yı derinden etkileyen 2019-2021 yıllarında Koranavirüs hastalığı (COVID-19), öğretmenlerin öğrenme ortamlarının kullandıkları öğretim yöntemlerinde değişime gitmek zorunda bırakmıştır. Pandemi sürecinin sonuna doğru öğretmenler Hibrit Eğitim Modelini öğrenme ortamlarında kullanmaya başlamışlardır. Bu eğitim modelinin kullanan fen bilimleri öğretmenlerinin konu ile ilgili görüşlerinin alınması literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, hibrit eğitim modelinin fen öğretiminde kullanımına yönelik fen bilimleri öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) desenine göre planlanmıştır. Bu desenin tercih edilmesinde, fen bilimleri öğretmenlerinin hibrit eğitim modeli ilgili tecrübeleri ve bu eğitim modelinin öğretmenlerde oluşan yargıları etkili olmuştur. Katılımcıları Doğu Anadolu Bölgesinde Van ilinde bulunan devlet okullarında görev yapan 10 Fen Bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların hibrit eğitim modeli hakkında görüşleri araştırmacılar tarafında geliştirilen yarı yapılandırılmış mülakat formu aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma kapsamında toplanan veriler içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın güvenirliğine yönelik olarak verilerin katılımcı teyidinin yapılması, verilerin çözümlenmesinde uzman görüşünün alınması ve veri toplama sürecin ayrıntılı olarak açıklanması gibi işlemler yapılmıştır. Çalışma sonunda, fen bilimleri öğretmenleri hibrit eğitim modelinin fen öğretiminde uygulanabilir olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumu, eğitimin devamlığının sağlanması, zamanda bağısız olması, bilgiye kolay ulaşma, ekonomik olması ve bireysel öğrenmeye uygun olması ile açıklamışlardır. Çalışmaya katılan öğretmenler; öğrenci katılımının azlığını, teknolojik alt yapı eksikliğinin olmasını, her evde internetin bulunmamasını, öğrencinin derse adapte olmamasını ve sosyal etkileşimin olmamasını hibrit eğitim modelinin sınırlılıkları olarak ifade etmişlerdir. Bu eğitim modelinin etkili olarak uygulanmasında öğrenci ve öğretmenlerin teknoloji ve internet konusunda belirli düzeyde kullanabilme yeterliliğine sahip olması gerektiği ön plana çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fen öğretimi, hibrit eğitim modeli, fen bilimleri öğretmenleri, pandemi dönemi