Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Mobil Öğrenme Hakkında Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi
Son dönemlerde teknolojinin hızla gelişimine bağlı olarak öğretim yaklaşımlarında çeşitli değişimler ortaya çıkmıştır. Bu değişimlerin ortaya çıkmasında mobil cihazların önemli rol oynadığı söylenebilir. Özellikle bilginin mobil cihazlar aracılığı ile taşınabilir hale gelmesi ve çevreye göre gerçek zamanlı olarak veri toplayabilmesiyle öğrenme ortamlarında birçok fırsatı da beraberinde getirmiştir. Mobil öğrenme, teknolojik aletlerle bireylerin ihtiyacı olduğu anda ve ihtiyacı kadarını istediği anda gerçekleştirdiği öğrenme biçimidir. Öğrenciler, bu öğrenme yaklaşımı ile zamandan ve mekândan bağımsız olarak bilgiye ulaşabilmektedir. Bu durum, mobil öğrenme yaklaşımının öğrenme ortamında kullanılmasını ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla öğrenme ortamlarının planlayıcısı ve uygulayıcıları olan öğretmenlerin bu konuda görüşlerinin alınmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, mobil öğrenme hakkındaki fen bilimleri ve matematik öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırma, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Van’ın Erciş ilçesinde görev yapan 10 öğretmen (5’i fen bilimleri ve 5’i matematik öğretmeni) ile yürütülmüştür. Çalışmaya katılan öğretmenlerin belirlenmesinde amaçlı örnekleme tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışmada veriler, araştırmacılar tarafında geliştirilen altı adet sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, öğretmenlerin mobil öğrenmenin olumlu ve olumsuz yanlarına dikkat çektikleri görülmüştür. Öğretmenler, öğrencilerin bilgiye zaman ve mekândan bağımsız olarak ulaşmalarını, konuları tekrar etme imkânın olmasını ve kaynaklara kolay erişim sağlanmasını mobil öğrenmenin olumlu noktaları olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşın olarak, internet sorununun olmasını, beden dilinin kullanılamamasını, öğrencilerle iletişim sıkıntısının yaşanmasını ve öğrencilerden dönütün alınmamasını mobil öğrenmenin sınırlılıkları olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, mobil öğrenmenin tek başına değil de yüz yüze eğitime destek olarak kullanıldığı takdirde akademik başarıyı arttıracağını vurgulamışlardır.

Anahtar Kelimeler: Mobil öğrenme, fen ve matematik öğretmeni, öğretmen görüşleri