Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Öğrenci Başarısının Farklı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri ile Karşılaştırılması
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, verilecek kararlara dayanak sağlamasından dolayı oldukça önemlidir. Öğrenme çıktılarının ölçümünde kullanılan ölçme ve değerlendirme tekniklerinin; kazanımların amacına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan değerlendirmeler için, gerçekçi, geçerli ve güvenilir olması gereklidir (Atılgan vd., 2009).
Öğretmenlerin, ölçme-değerlendirme süreçlerini genellikle geleneksel ya da tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleriyle yaptıkları bilinmektedir. Bazı durumlarda, öğrenci başarısının tek bir ölçme tekniğinden elde edilen ölçmelerle yordanmasının sınırlılıklar getirdiği söylenebilir. Bununla birlikte geleneksel ve tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme araçlarının birlikte kullanılmasının, öğrencilerin sahip olduğu özelliklerin daha geçerli, tutarlı ve güvenilir şekilde ölçülmesine katkı sağlayacağı da açıktır.
Kullanılan farklı ölçme ve değerlendirme tekniklerinin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarının birbirleri ile eşlenmesiyle, öğrencilerin akademik başarılarının karşılaştırılmasının yapılması, bu araçların birbirlerine göre farklarını ortaya koymalarının yanında, öğrenciler hakkında çoklu verilerin elde edilmesini de sağlayacaktır. Bir başka ifadeyle yapılan eşlemenin, öğrencilerin akademik başarılarını yordamaları arasındaki tutarlılık ortaya konulmuş olacaktır. Bu sayede öğretmenin, bir kazanımı birden farklı ölçme araçları kullanarak hem geleneksel hem de tamamlayıcı ölçme-değerlendirmenin felsefesine göre ölçmesine imkân vermekte ve daha geçerli ve güvenilir sonuçlar ortaya koymaktadır.
Yapılan çalışmalara bakıldığında geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçları üzerine pek çok çalışma yapıldığı görülmektedir. Fakat literatür tarandığında geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarının eşlenmesinin ve öğrencilerim başarılarının karşılaştırılmasının amaçlandığı bir çalışmaya rastlanılmamaktadır.
Bu çalışmanın amacı; Geleneksel ve Tamamlayıcı Ölçme Araçlarının ölçmeyi hedefledikleri öğrenme alanları doğrultusunda birbirleri ile eşlemek ve bu ölçme araçlarının eşlenmesi sonunda öğrencilerin akademik başarılarını yordamaktır.
Çalışmada ilk olarak Doğru/Yanlış Testi ve Tanılayıcı Dallanmış Ağaç teknikleri ölçmeyi hedefledikleri “Bilişsel Öğrenme Alanı” doğrultusunda birbirleri ile eşlenmişlerdir. Her 2 teknik de ortak olarak bilişsel öğrenme becerilerinden hatırlama, anlama, uygulama becerilerini ölçmede uygundur (Baştürk, 2014).
Çoktan Seçmeli Test ve Yapılandırılmış Grid, ölçmeyi hedefledikleri “Bilişsel Öğrenme Alanı” doğrultusunda eşlenen diğer teknik grubu oluşturmaktadırlar. Her iki teknik de bilginin hatırlanmasından analiz edilmesine değin süreçleri ortaya çıkarmada kullanılmaktadır (Baştürk, 2014).
Fen Bilimleri dersi 6.sınıf Ses ve Özellikleri ünitesindeki kazanımlara yukarıda ifade edilen tekniklere göre geliştirilen ve pilot çalışmaları yapılan ölçme araçları deney ve kontrol grubu öğrencilerine ön test ve son test olarak uygulanmış olup elde edilen veriler SPSS programında analiz edilecektir. Çalışmanın tam metninde elde edilen veriler detaylı olarak verilecektir.
D/Y testinde pilotlaması yapılan 12 adet soru yer alırken tamamlayıcı ölçmedeki eşleniği olan TDA ise 14 tane soru pilotlanarak uygulanmıştır. Benzer şekilde çoktan seçmeli soru tekniğinde 10 soru yer alırken yapılandırılmış gridde 5 soru yer almaktadır. Sorular 81 öğrenciye uygulanmıştır.
Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan, N. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
Baştürk, G. ve Beyhan Ö. (2016). Öğretmenlerin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 18-32.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve Tamamlayıcı Ölçme Araçları, Ses