Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Thinglink Uygulamasının “İnsan ve Çevre” Ünitesi Kapsamında Kullanılması: Taşkın Müzesi Örneği
Bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler günlük yaşantımızda dijital dönüşümü beraberinde getirmektedir. Bunun neticesinde eğitimden sağlığa, finanstan üretime her alanda dijital dönüşümden etkilenen çalışmalar ortaya çıkmaktadır. Telefon, tablet ve bilgisayarların gelişmesi ile internetin yaygınlaşması sonucunda bu dönüşüm süreci hızlanmıştır. Endüstri 4.0 ile nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut bilişim, otonom araçlar, insansız hava araçları ve robotik uygulamalar uzmanların dikkatini çekerek onları bu alanda yapılacak çalışmalara yoğunlaştırmıştır.
Dünyada hızla gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için birçok ülke eğitim sistemini yenileme ihtiyacı duymuştur. Ülkemizde eğitim teknolojileri alanında akıllı tahtaların sınıfa girmesi, tablet kullanımının gittikçe yaygınlaşması gibi zorunlu uygulamaların yanında dene-yap atölyeleri, gençlik merkezleri gibi kurumların açılması ve salgın sürecini kazanca çevirecek “bir milyon yazılımcı” projesi gibi girişimler ile gençler teknolojiyle tanışmakta ve yeni yazılım programları inceleme fırsatı bulmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu stratejik belgesinde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitiminin Türkiye için tanımlanmasının gerekli olduğu belirtilmektedir.
Eğitimciler artık bilgiyi öğrenciye ulaştırmaktan ziyade, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı temel bilgilerin yenilikçi öğretim yöntemleriyle iletilip öğrencilerin araştırma, muhakeme etme ve çıkarım yapma gibi yeteneklerini kullanmalarını sağlamaktadır. Okul dışı öğrenme ortamları yenilikçi eğitim yöntemleriyle öğrencilerde bilgilerin kalıcı olmasını sağlamakta ve bu sayede akademik başarıyı da olumlu etkilemektedir. Eğitim alanında kullanılan Web 2.0 araçları okul dışı öğrenme ortamlarının sınıf ortamına entegre edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada, Thinglink uygulaması kullanılarak istenen kazanımı elde etmeleri amaçlanmıştır. Trabzon İli Akçaabat ilçesinde yer alan bir ortaokulda 5.sınıfta eğitim gören 10 öğrencinin tamamıyla çalışma yapılmıştır. Çalışmanın yöntemi, tek grup ön test-son test deneysel modeldir. Çalışma kapsamında 5. Sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programında yer alan “İnsan ve Çevre” ünitesindeki “F. 5.6.3.1. Doğal süreçlerin neden olduğu yıkıcı doğa olaylarını açıklar” kazanımı tercih edilmiştir. Bu bağlamda Trabzon ilinde bulunan “Taşkın Müzesi” ziyaret edilmiş ve müzeye ait fotoğraflar çekilerek Thinglink uygulaması üzerinde sanal gezi oluşturulmuştur. Öğrencilere ön test ve son test olarak çoktan seçmeli 10 adet sorudan oluşan Millî Eğitim Bakanlığı’nın kazanım kavrama testleri uygulanmıştır. Testteki sorularla birlikte öğrencilerin yıkıcı doğa olaylarının neler olduğu, oluştuklarında ne gibi sonuçlar doğurdukları, önlem olarak nelerin yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri ölçülmeye çalışılmıştır. Uygulamadan bir hafta sonra son test uygulanarak öğrencilerin konuya yönelik bilgi düzeylerindeki farklılık belirlenmeye çalışılmıştır. Veri toplama aracından elde edilen verilerin analizinde nicel veri analizinden yararlanılmıştır.
Thinglink uygulaması kullanılarak oluşturulan sanal gezi uygulamasıyla öğrencilerde yıkıcı doğa olaylarının türlerini öğrenmeleri bakımından ön teste %25 olan başarı son teste %72’ye çıkmış ve gözle görülür bir ilerleme olmuştur. Volkanik patlamalarla ilgili çok az bilgiye sahip oldukları ve sanal gezi ile birlikte bu kavramı öğrendikleri, hortum kavramını önceden de bildikleri son testte için anlamlı bir değişiklik olmadığı, heyelan kavramı ile ilgili anlamlı ilerlemelerin olduğu, selden korunma yöntemlerinin uygulama öncesinde pek bilinmediği ve uygulamayla bu bilgileri kazandıkları, depremle ilgili bilgilerinin ise yaşadığımız ve ülkece derinden üzüntü duyduğumuz Maraş felaketinden dolayı taze olduğu ve bu kavrama hakim oldukları görülmüştür. İleride yapılacak olan benzer çalışmalarda, müzeler, doğal sit alanları vb. farklı okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik hazırlanan dijital içeriklerle farklı fen konu ve kavramlarının öğretiminin desteklenmesi gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Web 2.0 araçları, Thinglink, İnsan ve çevre ünitesi