Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Türkiye’de eTwinning Projelerine Yönelik Yapılan Tez Çalışmalarının İncelemesi
Değişen çağımızda değişmeyen tek şeyin değişimin sürekliliği olduğu söylenebilir. Toplumların değişim karşısında ayakta durabilmesi ise eğitimin istenilen düzeyde olması ile mümkün gözükmektedir. Ülkemizin uluslararası sınavlarda istenilen başarıyı yakalayamamış olması yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir. Ülkemizde bu anlamda yapılan, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen eTwinning uygulamaları dikkat çekmektedir. eTwinning Portalı, proje kitleri, uygulama örnekleri, referanslar ve eTwinning kullanıcıların ilgi alanları doğrultusunda kendi hızında iletişim kurabilecekleri, projeler oluşturabilecekleri, paylaşabilecekleri ve birlikte öğrenebilecekleri zengin çevrimiçi ortamlar sunmaktadır. Bu ortamlarda Avrupa’nın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’den de hatırı sayılır sayıda eğitimci, ekipler oluşturarak işbirliği ile yürütülen özgün projeler önermektedir. Bu çalışma ile Türkiye’de eTwinning projelerine yönelik yapılmış tezlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda doküman inceleme yönteminin kullanıldığı çalışmada Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Tez Merkezi Veri Tabanı taranmıştır. YÖK Tez Merkezi tarama sonucunda eTwinning projelerine yönelik sadece 2018-2023 yılları arasında, toplamda 24 tez çalışmasının yer aldığı görülmüştür. Bu 24 tezin içeriği incelenmiştir. Bu amaçla, bir değerlendirme rubriği oluşturulmuş ve tezler yayımlanma yılı, yöntemi, veri toplama araçları, örneklem grubu, veri analiz teknikleri, konu alanları, sonuçları ve önerileri açısından değerlendirilmiştir. Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan doküman incelemesi sonucunda; tezlerin büyük çoğunluğunun dilinin Türkçe olduğuna, en çok çalışmanın 2022 yılında gerçekleştirildiğine, örneklem olarak daha çok öğretmenlerin tercih edildiğine ve konu olarak eTwinning projelerinin öğretmenin mesleki-kişisel gelişimine etkisinin incelenmesine yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Ayrıca tezlerde araştırma yöntemi olarak daha çok nitel araştırma yönteminin kullanıldığı, veri toplama aracı olarak daha çok görüşme formunun, veri analizinde ise içerik analizinin tercih edildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu çalışmanın ileride yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: eTwinning projeleri, içerik analizi