Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN GELİŞİMİNDE DERİN ÖĞRENME MERKEZLİ OYUNLARIN ETKİSİ
Problem çözme becerileri, bireylerin karşılaştıkları zorlukları aşma ve hedeflerine ulaşma yeteneklerini ifade eder. Bu beceriler, akıl yürütme, analitik düşünme, strateji oluşturma ve yaratıcı çözümler üretme gibi bilişsel süreçleri içerir. Bu beceriler içerisinde öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek temel hedeflerden biridir. Beceriler, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşacakları sorunları çözebilme, eleştirel düşünme yeteneklerini ve bilgiyi etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini kazanmalarını sağlar.
Ancak problem çözme becerilerinin öğretimi ve değerlendirmesi karmaşık bir süreçtir. Geleneksel öğretim yöntemleri, öğrencilerin bu becerileri etkin bir şekilde geliştirmelerine sınırlı bir destek sağlayabilir. Bu nedenle, yeni yaklaşımların ve özellikle yapay zeka merkezli teknolojilerin kullanılması günümüz öğrencilerinin gelecekteki ihtiyaçlarını daha etkin karşılayacaktır. Yapay zekanın merkezinde yer alan derin öğrenme teknolojileri, problem çözme becerilerini desteklemek için güçlü potansiyel sunmaktadır. Yapay zeka uygulamaları, öğrencilere interaktif ve özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak problem çözme becerilerini geliştirmede yardımcı olabilir. Özellikle derin öğrenme yöntemleri, büyük miktarda veri kullanarak öğrencilerin öğrenme süreçlerini analiz edebilir ve bireysel ihtiyaçlara uygun öğrenme stratejileri geliştirebilir. Böylece, öğrencilerin güçlü yönleri vurgulanırken zayıf yönleri üzerinde çalışmaları teşvik edilir.
Bunu gerçekleştirmede bilgisayar destekli oyunlar hem öğrencilerin eğlenmesini sağlarken hem de öğrenmelerini çağın gereklerine uygun olarak elde etmelerini sağlamaktadır. Yaşam becerilerinin geliştirildiği derslerden biri olan fen bilimleri dersinin sahip olduğu içerik öğrencilerin teknoloji, bilimsel bilgi, yaşam becerilerinin üçlü entegrasyonunu yapmalarına da imkan vermektedir.
Bu çalışmanın amacı, Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki 8-11 yaş aralığındaki üstün yetenekli öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişiminde derin öğrenme merkezli bilgisayar oyunlarının etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, derin öğrenme yöntemleri kullanılarak fen bilimleri dersinde yer alan enerji ile ilişkili kazanımlarına yönelik bilgisayar oyunları geliştirilmiştir. Oyunun oynanma sürecinde derin öğrenme merkezli sinaptik ağdan elde edilen veriler incelenerek öğrencilerin problem çözme performansları değerlendirilmiştir. Oyunlar, öğrencilerin analitik düşünme, strateji oluşturma ve yaratıcı çözümler üretme becerilerini kullanmalarını gerektiren senaryolar içermektedir. Oyunlar sırasında öğrencilerin performansları kaydedilmiş ve derin öğrenme yöntemleriyle analiz edilmiştir. Veri analizi sürecinde, öğrencilerin oyun performanslarından elde edilen veriler kullanılmıştır. Derin öğrenme algoritmaları, bu verileri işleyerek öğrencilerin problem çözme becerilerini değerlendirmek için ölçütler geliştirilmiştir. Öğrencilerin başarı düzeyleri; doğru cevap sayısı, zaman yönetimi, strateji kullanımı gibi faktörlere dayalı olarak değerlendirilmiştir.
Veri elde etme süreci devam ettiğinden veriler tam metinde sunulacaktır. Bu alanda yapılacak olan daha fazla araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla, öğrencilerin problem çözme yeteneklerinin güçlendirilmesi ve geleceğin sorunlarına yenilikçi çözümler üretebilen bireylerin yetişmesine katkı sağlanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Üstün yetenekli öğrenciler, Problem çözme becerisi, Dijital oyun, Derin Öğrenme