Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Metaverse Teknolojisinin Fen Bilimleri Eğitiminde Kullanımına İlişkin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi
Bu çalışmanın amacı, metaverse teknolojisinin fen bilimleri eğitimde kullanımına ilişkin sekizinci sınıf öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Van ilinde bir ortaokulda öğrenim gören sekiz ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan sekizinci sınıf öğrencilerin dördü erkek ve dördü kızdır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların önemli bir kısmı son teknolojilerden olan metaverse teknolojisinin faydalı olduğu, farklı bir teknoloji olduğu ve öğrenmeye katkı sağladığı konusunda benzer ifadeler kullanmışlardır. Metaverse kavramı hakkında katılımcılar sanal gerçeklikle ortak görüşler ifade etmekle beraber Metaverse’ün sanal gerçeklikten daha gelişmiş bir teknoloji olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılar Metaverse ortamlarının fen bilimleri eğitiminde kullanımının ilginç bir deneyim sunacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca metaverse teknolojisi öğrencilerin derslere daha etkin katılacaklarını ve kalıcı öğrenmeyi sağlayacağını görüşlerinde belirtmişlerdir. Metaverse ortamlarını fen bilimleri eğitiminde kullanmanın faydalarının yanı sıra teknoloji bağımlılığına yol açabilme ihtimali ve sanal olanın gerçeğin yerini tutamayacağı yönünde sınırlılıkları da katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. Metaverse teknolojisinin gelecekteki kullanımına dair katılımcı görüşleri olumlu ve olumsuz olmak üzere iki kategoride toplanmıştır. Bu konuda öne çıkan olumlu görüşler yaygınlaşmasının ve eğitimde kullanılmasının avantajları hakkındadır. Olumsuz görüşler ise istenmeyen sosyal etkileşimler, bedensel ve ruhsal rahatsızlıklara yol açması hakkındadır. Yapılan çalışmalarda, bu tür uygulamaların sınıf içi eğitimde kullanılması halinde öğrencilerin eğlenerek öğrendikleri ve bu eğitim sürecinden keyif aldıkları görülmektedir. Metaverse teknolojisi destekli öğretimin, geleceğin en önemli konularından olacağı kaçınılmaz görülmektedir. Bu durum göz önüne alınarak gerekli adımlar atılmalıdır. Metaverse teknolojisi, bu alanda yatırım yapacak ülkeleri daha önemli konumlara taşıyacaktır.
Anahtar Kelimeler: Metaverse, Fen Bilimleri, Ortaokul Öğrencileri