Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Geleceğin Sınıfı Yaklaşımının (FCL) Öğrenci ve Öğretmen Temelli Değerlendirilmesi
Dünya’da teknolojik, ekonomik, kültürel ve dijital alanda birçok gelişme yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimin eğitime yansıması kaçınılmazdır. Bu çalışmada 21. Yüzyıl becerileriyle beraber geleneksel eğitim sisteminin yerini alan, esnek öğrenme alanlarını aynı ekosistemde toplayan Avrupa Okul Ağı tarafından koordine edilen Geleceğin Sınıfını Tasarlama Projesi (Future Classroom Lab -FCL) uygulamalarından literatür taraması yapılarak bahsedilmesi amaçlanmaktadır. Dünya’da küresel ölçüde değişiklik yaşanmasının en önemli sebeplerinden biride teknolojidir. Eğitim öğretim ortamlarının günümüz ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi; günümüz öğrencilerinin ihtiyaçları, bilişsel yapıları, sosyal ihtiyaçları, tercihleri dikkate alınması; öğrencilerin dijital becerilerinin geliştirilmesi için teknolojiye hızlı erişimin sağlanması bir zorunluluk haline gelmiştir (Eral, 2021). 2012 yılında geliştirilen FCL sayesinde, teknolojinin sınıflarda erişilebilir hale getirilmesini sağlamaktadır. Yenilikçi pedagojilerin uygulanabilmesi, öğrencilerin farklı öğrenme düzeylerine göre çalışma alanın oluşturulabilmesi sağlanmaktadır. Geleceğin sınıfı, 6 farklı öğrenme alanından oluşmaktadır, bunlar Üretim, Etkileşim, Sunum, Araştırma, İş Birliği ve Geliştirme alanlarıdır (EUN, 2021). Her bir alanda öğrencilerin bilgiyi kavramlaştırabilmesi için; Ters- Yüz Öğrenme, Proje Tabanlı Öğrenme, STEAM gibi birden çok esnek öğrenme yöntemi kullanılabilir, detaylandırılabilir. Bu sayede öğrencilerin bilgiye ulaşma süreçleri, ulaştıkları bilgiyi soruşturmaları ve ardından bilgiyi kavramlaştırabilmeleri için kendi fırsatları oluşturulur. Öğrencilerin aynı zamanda bilgiyi nerede, nasıl kullanabileceklerine dair kendi değerlendirmelerini yapabilmeleri desteklenmektedir. FCL sayesinde, her okulda fiziksel ortam, 21. yüzyıl becerilerinin en aktif kullanıldığı teknolojiye erişim ve iletişim gibi temel durumlar yeniden düzenlenerek hazır bilginin verildiği geleneksel öğretim yaklaşımından uzaklaşılarak öğrenme laboratuvarı oluşturulur. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeyi gerçekleştirirken aynı zamanda iletişim kurar, derse güdülenir ve ekip çalışmasının önemini kavrar.
Ulusal ve uluslarası alanyazın incelemesinden hareketle, sonuçların Fclab'ın öğrencileri öğrenme etkinliklerine dâhil ettiğini, farklı öğrenme bölgelerini kullanmalarına izin verdiğini, hep birlikte öğretme/öğrenmeye yeni ve bütünsel bir bakış açısı sağladığını… kanıtlamaktadır (Ferreira, Future Classroom Lab: Interactive Learning Environment). Öğretmenler ise bu süreçte, hayat boyu eğitim felsefesinden hareketle kendilerini her gün, her ders için yenileyerek, araştırarak derse karşı hazırbulunuşluğunu artırarak derse gider ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine destek olur, öğrenci- öğretmen açısından yaşam boyu öğrenme sağlanır. Bu çalışmada ise Geleceğin Sınıfı Uygulamalarının öğretmen ve öğrenci temelli değerlendirilmesi yapılmıştır.
Kaynakça:
  1. Kuramdan Uygulamaya Geleceğin Sınıfını Tasarlama ( Future Classroom Lab Türkiye), 2021 https://www.researchgate.net/publication/350089359_Kuramdan_Uygulamaya_Gelecegin_Sinifini_Tasarlama
  2. A. Ferreira, Mota, PhD, F. Ferreira, & Pereira (2019), Future Classroom Lab: Interactive Learning Environment https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-66662020000200449&script=sci_abstract&tlng=en
  3. ARSLAN, KARAHALİLÖZ, KARAGÖZOĞLU, YILDIRIM, YALDIZ, KUŞ &ACAR, 2019, Geleceğin Okulları: Değişim Kaçınılmaz mı? https://dergipark.org.tr/en/pub/apjec/issue/51185/575046
  4. Strommen, Lincoln, 1992, Constructivism, Technology and The Future of Classroom Learning https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0013124592024004004?journalCode=eusa
  5. MEB 2023 Vizyonu, (2018) https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/2023_E%C4%9Fitim%20Vizyonu.pdf
  6. http://fclturkiye.eba.gov.tr/ogrenme-alanlari/
  7. Torun, Dargut (2015), Mobil Öğrenme Ortamlarında Ters Yüz Sınıf Modelinin Gerçekleştirilebilirliği Üzerine Bir Öneri https://dergipark.org.tr/en/pub/aduefebder/issue/33904/375309
  8. Kaya, Yılayaz (2013), Öğretmen Eğitimine Teknoloji Entegrasyonu Modelleri ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisihttps://dergipark.org.tr/en/pub/baebd/issue/3335/46213
  9. https://designfils.eba.gov.tr/uploadfiles/DESIGN%20FILS_O1_MF_TURKISH.pdf
  10. Sav (2022) Yenilikçi Öğrenme Ortamlarında Okul İklimi Durumu: Ankara İli Örneği http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/jspui/handle/11513/2704


Anahtar Kelimeler: Geleceğin Sınıfını Tasarlama, Öğrenme Alanları, Yaşam Boyu Öğrenme