Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


PhET Simülasyonu ile Atom Konusunun Öğretiminde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi
Dijital platformlarda çok sayıda bulunan simülasyonların çeşitliliği her alana uygulanabilir olmasını ve tercih edilebilir olmasını desteklemektedir. Bu simülasyonlardan fen bilimleri açısından en çok tercih edilebilir ve kapsamı geniş olan yazılım PhET simülasyonlarıdır. PhET “ Physics Education Technology” kelimelerinin baş harflerinden oluşmakta ve 2002 yılında Colorado Boulder Üniversitesinde başlatılıp ilerletilen bir projenin adıdır. Adında sadece Fizik geçse de içerisinde Matematik, Kimya, Coğrafya gibi dersleri de bulunduran ve çevrim içi bir ortamda deney yapmaya imkan sağlayan Web 2.0 yazılımıdır. Web 2.0 yazılımı olan PhET simülasyonu tercih edilen konuyu barındırdığı yazılımlar sayesinde gerçeğe en yakın haliyle sunmaktadır. Bu çalışma ile Web 2.0 yazılımı olan PhET simülasyonunun derse entegresi konusunda yapılan literatür çalışmaları sonucunda bazı eksiklikler saptanmıştır. Bundan dolayı bu çalışma ile öğretmenlerin görüşlerinin alınması önem arz etmektedir. Yapılacak olan çalışma simülasyonlar konusunda araştırmacılara fikir ve ilerleyen süreçte yapılacak olan çalışmalara yön gösterir nitelikte olacaktır. Bu çalışmanın amacı da, fen bilimleri öğretmenlerinin atom gibi soyut konuların öğretiminde PhET simülasyonu kullanımı hakkındaki görüşlerini almaktır. Bu çalışma nitel biçimde desenlenmiştir. Çalışma örneklemini 5 (4 kadın, 1 erkek) tane fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen amaca uygun olarak hazırlanan 5 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, PhET simülasyonunun birçok yararının olduğu saptanmıştır. Öğrenciler, etkin katılımı sağlayacağını, daha çağdaş öğrenme ortamlarının oluşacağını ve bu çağdaş öğrenme ortamlarının kavramları somutlaştıracağını bu sayede de daha anlamlı öğrenmeler sağlayacağını düşünmektedirler. Ayrıca öğretmenler genel olarak sınıf ortamlarının düzeltilmesi ile teknolojinin daha aktif olarak kullanılabileceğini önermiştir. Sınıf ortamlarında yapılacak olan iyileştirmeleri ise; sınıf mevcudunun düzenlenmesi ile başlanması gerektiğini savunmuşlardır. Sonra ise sınıfların daha teknoloji ağırlıklı hale gelmesini önermişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler; PhET, Simülasyon, Atom konusu