Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Öğretmen Adaylarının Afet Yönetimine Yönelik Tasarladıkları STEM ve Ar-Ge Tabanlı Girişimci İş Planlarının İncelenmesi
Bu araştırmanın amacı, bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’ne kayıtlı, farklı lisans programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının, afet yönetimi konusunda tasarladıkları girişimci iş planlarının, "girişimcilik ve afet okuryazarlığı" boyutları bakımından incelenmesidir. Ülkemizde yaşanan çeşitli afetler ve beraberinde izlenen problemlere ilişkin çözüm önerisi niteliğinde öğretmen adaylarının hazırladıkları iş planlarına, STEM disiplinlerini ve Ar-Ge aşamalarını entegre etme biçimlerinin detaylandırılması yönüyle araştırma önem arz etmektedir.
Araştırma nitel betimsel araştırma deseni ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını, farklı branşlarda lisans öğrenimi gören 2., 3. ve 4. sınıf düzeyindeki öğretmen adayları oluşturmaktadır. Öğretmen adayları Ekonomi ve Girişimcilik dersine kayıtlı olup, adaylar girişimcilik üzerine daha önceden profesyonel bir eğitim almamıştır. Araştırmada veri kaynağı olarak, afet yönetimine yönelik girişimcilik faaliyetleri bağlamında öğretmen adaylarının hazırladıkları iş planı formları kullanılmıştır. İş planı formu çerçevesinde öğretmen adaylarından "afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası" yaşanan acil durumlar için toplumun ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda teknolojik çözümler (cihaz, yazılım, yaşam merkezi, hizmet vb.) geliştirmeleri istenmiştir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının afet tespiti, ilkyardım, arama-kurtarma çalışmaları, toplanma ve barınma alanları, yıkıcı doğa olaylarından korunma yolları vb. alt temalarda mevcut problem durumlarını tespit etmeleri ve farklı sektörel alanlarda iş planlarını yapılandırmaları sağlanmıştır. Öğretmen adaylarının iş planlarına ait dokümanlar, “iş planı alt başlıkları, STEM disiplinleri, Ar-Ge aşamaları ve afet yönetimi döngüsü” çerçevesinde hazırlanan rubrik ve içerik analizi ile değerlendirilecektir.
Afet yönetimi bağlamında iş planı hazırlama, öğretmen adayları için yeni birer girişimciliği öğrenme ve deneyimleme sürecidir. Öğretmen adaylarının afet yönetimine ait girişimci iş planlarını daha çok güvenlik sorunu etrafında yapılandırdıkları, alternatif çözümler için sıklıkla mühendislik ve teknoloji alanlarından yararlandıkları düşünülmektedir. Ayrıca adayların "müşteri, rakip, pazarlama, maliyet analizi" vb. teorik bilgi içeren iş planı bölümlerini kısmen tasarlamaları beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Afet yönetimi, girişimci iş planı, nitel betimsel araştırma, öğretmen adayları, STEM.