Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Ortaokul Öğrencilerinin Matematik ve Zekâ Oyunları Deneyimleri: Matematik Eğlenceli Bir Oyundur Projesi
Matematiğin sevimli ve eğlenceli yüzünü göstermek adına oyunlar matematik öğretiminde kullanılabilir. Oyunlar sayesinde öğrenciler bir yandan oynarken diğer yandan matematiğin gizemli ve hayranlık uyandırıcı yönüyle karşılaşabilirler. Oyunlar yoluyla öğrenciler bazen matematiksel düşünürler bazen kendi aralarında matematik dili ile konuşurlar. Bu nedenledir ki gerek bilimsel araştırmalar gerekse öğretim programları matematik öğrenme ortamlarında oyunların kullanılmasını önerir ve teşvik eder (Ayvaz Can, 2020; Ergül, 2021; Machaba, 2019; Uygun ve Hakkoymaz, 2019). Bu araştırma Doğu Anadolu'daki bir ilde bulunan devlet üniversitesinde öğrenim görmekte olan dört ilköğretim matematik öğretmenliği programı öğrencisinin TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği kapsamında yürüttükleri projeden elde edilen bulguların bir bölümünü okuyucuya yansıtmaktadır. Gerçekleştirilen projenin genel amacı matematik ve zekâ oyunlarıyla ortaokul öğrencileri ile ortaokul matematik öğretmenlerini buluşturmak ve bu ortamda yer alan ilköğretim matematik öğretmenliği programı öğrencilerinin de deneyimlerini sunmaktır. Bu araştırmada ele alınan amaç ise Mayıs 2023'te proje kapsamında gerçekleştirilen "Matematik eğlenceli bir oyundur" etkinliğine katılan ortaokul öğrencilerinin deneyimlerini sunmaktır. Araştırma kapsamında ortaokul öğrencilerinin, matematik ve zekâ oyunları atölye çalışmalarına ve oyunla matematik öğretimine yönelik bu deneyimleri onlardan alınan görüşleri aracılığıyla ayrıntılı olarak betimleneceği için nitel araştırma yaklaşımının durum çalışması deseni kullanılacaktır. Dolayısıyla araştırmanın katılımcıları Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenim görmekte olan ortaokul öğrencilerinden oluşmaktadır. Matematik eğlenceli bir oyundur etkinliği bünyesinde hazırlanan on farklı matematik ve zekâ oyunu atölyesine (Tangram, Go, Mangala, Jenga, Soma Küpü, Reversi, Mikado Çubukları, Satranç, Triangle Math Üçgen Matematik Oyunu, Sihirli Üçgen ve Kare Oyunu) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda öğrenim gören bini aşkın öğrenci katılmış ve ortaokul öğrencileri bu atölyeleri ziyaret ederek oyunlarla ilgili bilgi almış ve oyunları oynamışlardır. Atölyeleri ziyaret eden öğrencilerden 20 ortaokul öğrencisinin bu deneyimlerine ilişkin görüşleri araştırmacılar tarafından hazırlanan ve altı açık uçlu sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulacaktır. Yapılandırılmış görüş formundan elde edilen veriler, bilgisayar ortamına aktarılacak ve veriler ilkel tema ve kodlar altında kategorize edilecektir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi halen devam etmektedir. Elde edilen sonuçlar aracılığıyla matematik ve zeka oyunları ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarının öğrencilerdeki yansıması ve bu öğrenme ortamlarına yönelik öneriler okuyucuya sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Matematik ve zeka oyunları, okul dışı öğrenme ortamları, oyunla matematik öğretimi