Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Erken Çocuklukta Gerçekleştirilen STEM Etkinliklerinin Çocukların Mühendislik Algılarına Etkisi
Erken çocukluk döneminde meraklı, yaratıcı ve sorgulayıcı çocukların bu meraklarını gidermek için onları bilim insanı ve mühendis gibi çalışmalarına imkân sağlayacak ve beceri gelişimlerine katkı sağlayacak STEM eğitimi öğrenme ortamları sunmak büyük önem taşımaktadır (Bybee & Fuchs, 2006; DeJarnette, 2012). Erken çocukluk döneminde STEM eğitimi ile ilgili az sayıda çalışma olmakla birlikte, literatürdeki çalışmalar erken çocukluk STEM eğitimi uygulamalarının nasıl uygulanması gerektiği, teknoloji ve mühendislik entegrasyonunu uygulamadaki zorlukların neler olduğu, disiplinlerin entegrasyonunun nasıl sağlanacağı, öğretmenlerin pedagojik gelişimi ve gerekliliklerini sıklıkla vurgulamaktadır (Moomaw, 2012; Sullivan & Bers, 2016). Bu durum erken çocuklukta STEM eğitimi uygulamalarının önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle erken çocuklukta özellikle mühendislik ve teknolojinin entegrasyonuna dayalı çalışmalara ilgi artmakla birlikte çocukların -karmaşık görünen- mühendisler gibi çalışmalarının da çok da zor olmadığı vurgulanmıştır (Sullivan & Bers, 2016; DeJarnette, 2018).
STEM; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini kapsayan bir eğitim yaklaşımı olmakla beraber, okul öncesi çağdan yükseköğrenime kadar her seviyeye hitap etmektedir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönemde gerçekleştirilen STEM etkinliklerinin, çocukların mühendislik algılarına etkisini belirlemektir. Çalışmada okul öncesi çocukları için hazırlanan STEM etkinlikleri, 60-72 aylık 22 okul öncesi çocuğa uygulanmıştır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden durum çalışması kullanılmıştır. STEM etkinlikleri, (çevreye ilişkin tasarım, müzik aletleri tasarımı ve sürtünme kuvvetine yönelik yol tasarımı) çerçevesinde 3 hafta uygulama yapılmıştır. Etkinlikler aracılığıyla çocukların, STEM’i oluşturan disiplinlerden her birine ilişkin belli kazanımları edinmeleri amaçlanmıştır. Mühendislik algısına yönelik görüşmeler yapılarak, mühendis resim çizimi ile veriler toplanmıştır. Veri analizinde, resim analizi ve görüşmeler için betimsel analiz yapılarak (f) frekans değerleri verilerek analiz edilecektir. Çalışmanın sonuçları değerlendirilme aşamasındadır.

Anahtar Kelimeler: STEM, Erken Çocukluk, Mühendislik, Algı.