Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Bütünleştirilmiş Beceri Öğretimi Destekli Etkinliklerin Öğrencilerin İlişkilendirme Yapabilmeleri Üzerine Etkisi
Okul kavramı, bize hayatta kalmayı öğreten kurumlardır şeklinde tanımlanabilir. Yaşamın kendisi bir problem çözme sürecidir ve biz bu süreci okullarda öğretmenlerimizden öğrenmekteyiz. Günlük yaşantımızda karşılaştığımız bu problemleri çözerken ise farklı türden becerileri bir arada kullanmak zorunda kalırız. Bütünleştirilmiş beceri öğretimi bilimsel süreç, yaşam ve mühendislik tasarım becerilerinin birlikte geliştirilmesinin amaçlandığı günlük yaşam problemlerini çözme temelli fen etkinliklerini kapsamaktadır. Dolayısıyla bütünleştirilmiş beceri öğretimini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz etkinlikte dikkate alacağımız temel malzeme, konuyla ilgili günlük hayat problemlerini kullanmaktır. Bütünleştirilmiş beceri öğretimine yönelik etkinlikler, öğrencilerin günlük yaşam problemleri ile fen kavramlarını ilişkilendirme süreçlerini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma bütünleştirilmiş beceri öğretimine yönelik tasarlanan REACT öğretim modelinin öğrencilerin fen bilimleri dersi kapsamında ilişkilendirme yapabilmeleri üzerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma deneysel araştırma yönteminin ön test – son test kontrol gruplu deseni ile yürütülmüştür. Araştırma, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir okulda yürütülmüştür. Deney (n= 11) ve kontrol (n=14) gruplarında toplam 25 yedinci sınıf öğrencisi araştırmaya katılmıştır. Veriler açık uçlu sorulardan oluşan İlişkilendirme Testi ile toplanmıştır. Deneysel süreç F.7.7. elektrik devreleri ünitesi - F.7.7.1. ampullerin bağlanma şekilleri başlıklı konusu ile sınırlandırılmış olup sekiz ders saati süresince gerçekleştirilmiştir. Deney grubuna bütünleştirilmiş beceri öğretimine yönelik olarak hazırlanmış olan REACT öğretim modeline dayalı etkinlikler uygulanmıştır. Bu öğretim tasarımında örnek olay, problem çözme temelli öğretim ve proje tabanlı öğretim yöntemleri kullanılmıştır. Kontrol grubunda ise sadece ders kitabında yer alan etkinlikler yürütülmüş, işbirlikli öğretim ve anlatım yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın başlangıcında deney ve kontrol gruplarına ön test (İlişkilendirme Testi) uygulanmıştır. Deneysel süreç tamamlandıktan sonra İlişkilendirme Testi son test olarak uygulanmıştır. İlişkilendirme testinden elde edilen puanlar mann whitney-u testine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda ilişkilendirme testi son test sonuçları deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Bu durum bütünleştirilmiş beceri öğretimine dayalı REACT öğretim modeli temelindeki öğretim tasarımının, öğrencilerin günlük hayat problemlerini fen kavramlarıyla ilişkilendirmede ders kitabına göre daha etkili olduğunu göstermektedir. Ortaya çıkan bu araştırma sonucundan yararlanarak fen bilimleri öğretmen adaylarının konuyla ilgili mesleki bilgilerinin artması amacıyla fen bilimleri öğretmenliği lisans programına bütünleştirilmiş beceri öğretimini vurgulayan ders içeriklerinin yer alması önerilebilir.Anahtar Kelimeler: Anahtar kelimeler: Fen bilimleri, beceri öğretimi, REACT, ilişkilendirme