Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


İşbirlikli Öğrenme, Kavramsal Değişim Yaklaşımı, Fen Başarısı, Tutum, Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme

İş birliği, insanın yaşamının birçok alanında farkında olmadan kullandığı, diğer insanlarla etkileşimde olduğu bir birlikte çalışma yöntemidir. İnsanoğlu varlığının temelinden beri, ihtiyaçlarını karşılama ve günlük yaşamdaki birçok problemi çözüme ulaştırma amacıyla birlik olmuşlar ve bir sonuca yani çözüme ulaşma doğrultusunda çalışmışlardır.
Kavramlara ait yanılgıların düzeltilmesi ve öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, öğrencilerin sahip olduğu bilgiler kontrol edilmeli, sonradan öğrenilecek bilgilerle çelişmemesi için hatalı öğrenilmiş bilgiler değiştirilmelidir. Gerçekleşen bu süreç; kavramsal değişim süreci şeklinde isimlendirilmektedir.
Bu çalışmada, işbirlikli öğrenme ve kavramsal değişim yaklaşımının, öğrencilerin fen başarısına, fen dersine karşı tutumlarına ve kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemi, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında, Edirne İli, Merkez İlçesi’ne bağlı bir devlet ilköğretim okulunun 8. sınıflarında öğrenim gören 44 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, akademik başarı testi (ABT), tutum ölçeği (TÖ), kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme testi (KGYİT) kullanılmıştır. Çalışma, iki farklı öğrenci grubunda gerçekleştirilmiştir. Bu gruplardan birincisi; işbirlikli öğrenme yönteminin birleştirme tekniğinin uygulandığı Deney Grubu 1, ikincisi; kavramsal değişim yaklaşımının uygulandığı Deney Grubu 2 grubu olarak belirlenmiştir. Ölçümlerden elde edilen veriler, SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik Programı) 20 programı ile bağımsız gruplar t-testi istatistiksel teknikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, işbirlikli öğrenme ve kavramsal değişim yaklaşımın öğrenci başarısını arttırdığı, kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarını, işbirlikli öğrenme yöntemi olumlu yönde etkilerken kavramsal değişim yaklaşımının ise öğrenciler üzerinde olumlu etkisi belirlenememiştir.
İşbirlikli öğrenme yönteminin ve kavramsal değişim yaklaşımının akademik başarıyı, kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilmeyi ve derse karşı tutumları artırdığı bu araştırmayla da kanıtlanmıştır. Diğer fen konularında ve diğer derslerde de uygulanmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir.


Not: Bu çalışma Nilay Topuz’un yüksek lisans tezinin bir parçasıdır.

Anahtar Kelimeler: İşbirlikli öğrenme, birlikte öğrenme, kavramsal değişim yaklaşımı, kavramların günlük yaşam ile ilişkilendirilmesi