Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Müzik Dinletiminin Matematik Öğretim Sürecine Etkisi
Müzik dinletiminin matematik öğretim sürecine etkisi (MDMÖSE) son yıllarda önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bazı çalışmalar, müzik dinletiminin öğrencilerin matematik başarılarını artırma, matematik kaygısını azaltma ve öğrenme motivasyonunu yükseltme konularında olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Bu etkiler, öğrencilerin matematik becerileri, yaşları ve dinledikleri müzik türleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.

Müzik ve matematik arasındaki ilişki antik Yunan döneminden beri keşfedilmiş ve müzik dinletiminin öğrencilerin matematiksel becerilerinin gelişiminde önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Müzik dinlemek, öğrencilerin matematik öğrenme sürecinde motivasyonlarını artırabilir, hafızalarını güçlendirebilir ve matematik kavramlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Araştırmalar, müziğin matematik öğretiminde kullanılmasının öğrencilerin matematikle ilgili tutumlarını olumlu yönde etkilediğini ve dikkat ile konsantrasyonlarını artırdığını göstermektedir. Ayrıca, müzik dinletimi öğretmenlere de fayda sağlayabilir, çünkü matematik derslerinde müzik kullanarak öğrencilerin dikkat ve motivasyonunu artırabilirler. Eldeki araştırmaların yanı sıra, müzik dinletiminin matematik öğretimine etkisi konusunda yapılmış birçok deney de bulunmaktadır. Örneğin, bir çalışmada, öğrencilere matematik problemleri çözmeden önce 10 dakikalık bir müzik dinletimi yapılmış ve sonuç olarak öğrencilerin matematik problemlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde çözebildikleri bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin müzik tercihleri ve öğrenme stilleri değişebildiğinden, öğretmenlerin müzik kullanımı konusunda esnek olmaları ve öğrencilerin geri bildirimlerine göre hareket etmeleri önemlidir.

Bu makalede, MDMÖSE üzerine yapılan çalışmalar incelenecek ve matematik derslerinde müzik dinletiminin ortaokul öğrencilerinin matematik öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri, öğrenme, motivasyon, konsantrasyon ve matematikle ilişkili duygusal durumlarını nasıl etkilediği değerlendirilecektir. Nitel araştırma yöntemi desenlerinden birisi olan durum çalışması kullanılarak öğrenciler derslerde gözlemlenecektir. Daha sonra derinlemesine bilgi elde etme amacıyla maksimum çeşitlilik örneklemesi ile seçilecek öğrencilerle yarı yapılandırılmış klinik görüşmeler gerçekleştirilecektir. Elde edilen bulgular içerik analiziyle derinlemesine incelenecektir. Bu bağlamlarda yapılacak olan çalışmanın veri toplama ve analiz süreci devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Müzik dinletimi, matematik öğretim süreci, durum çalışması