Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


TÜRKİYE’DE 2015 – 2021 YILLARI ARASINDA STEM ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI
Teknoloji geçmişten günümüze sürekli olarak gelişen bir sistemdir ve bu sistem dahilinde değişen ve gelişen pek çok olgu vardır. Bunlardan bir tanesi şüphesiz ki gelişen teknolojiye ayak uyduran eğitimdir. Eğitim ömür boyu devam eden bir süreçtir ve teknolojinin gelişmesiyle sürekli olarak iyileştirilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalardan bir tanesi de STEM Eğitimi’dir. STEM Eğitimi dört farklı disiplin olan Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik disiplinlerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir sistemdir. STEM Eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığı zaman Fen Bilgisi ders kapsamında yapılan çalışmalar yadsınamayacak kadar fazladır. Bu çalışmaların artmasında ülkemizde son yıllarda eğitim projeleri kapsamında okullarda öğrencilere tablet dağıtımı, EBA sisteminin geliştirilmesi ve okullarda akıllı uygulamalarının başlaması büyük rol almaktadır.
Bu çalışma; Türkiye’de 2015-2021 yılları arasında yapılan STEM Eğitimi ile ilgili çalışmaların analiz edilmesiyle STEM hakkındaki yönelimlerin belirlenmesini, yapılan çalışmalardaki potansiyel boşlukların ve eksiklerin tespit edilmesini ve daha sonra Fen bilgisi eğitiminde STEM alanında yapılacak çalışmalara yardımcı olabilmeyi amaçlayan bir çalışmadır. Bu araştırmada kullanılan yöntem nitel bir yaklaşım olan döküman incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 10 maddeden oluşan bir değerlendirme rubriği hazırlanmış ve bu rubrikte yer alan maddelerle değerlendirmeler yapılarak grafik halinde sunulmuştur. Araştırma kapsamında STEM anahtar kelimesi kullanılarak Fen Bilgisi Eğitiminde STEM alanında 84 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalar için betimsel içerik analizi yapılmış ve yayın yılı, araştırma türü, veri toplama araçları, araştırma örneklemi, çalışıma grupları ve etkinlik konuları ele alınarak analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri yüzdelik ve frekans olarak yorumlanmış ve tablolarla sunulmuştur. Araştırma sonucunda 2015-2021 seneleri arasında yapılan çalışmaların en çok Yüksek Lisans Tezi olduğu görülmüştür. Yine sonuçlar incelendiğinde en çok çalışmanın 2019 senesinde yapıldığı, en çok çalışılan grubun ortaokul öğrencileri olduğu anlaşılmıştır. Araştırmanın sonucundaki incelemeler ele alınarak bulunan STEM Eğitimi alanına yönelimlerin araştırmacılara faydası olacağı düşünülmektedir.


Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi