Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


KAVRAM KARİKATÜRÜYLE ÖĞRETİM VE OYUNLARLA ÖĞRETİMİN KARŞILAŞTIRILMASI
Matematik, günümüzde öğrencilerin en çok önyargılı yaklaştığı ders haline gelmiştir. 1. sınıftan itibaren öğrencilerin korkulu rüyası haline gelen, aileler tarafından da kompleks bir yapıda olmasından kaynaklı başarı ihtimalinin düşük olduğu belirtilen bir ders olması bu durumu iyice pekiştirmektedir. Matematiğin soyut ve mantığa dayalı bir yapıya sahip olması ise zihinde şekillenemeyen yeni bilgiler yüzünden önyargılara neden olmaktadır. Bu önyargı öğrencilerin derste akademik başarılarının düşük olmasına neden olan en önemli etkendir. Baskı ve zorlama durumlarında herhangi bir öğrenme durumunun gerçekleşmeyeceği birçok araştırmacı tarafından savunulan bir gerçektir. Bu çalışmada amaç, belirlenen farklı iki öğretim metodunun matematiğe karşı hissedilen önyargıyı yıkarak öğrencilerin baskı durumundan kurtulmasıyla, eğlenerek öğrenmelerini sağlayıp seçilen yöntemlerden hangisinin etkili olduğunu ortaya koymaktır. 7. Sınıf öğrencileri ile birlikte ‘Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar. ’ kazanımı eğitimde yeni yaklaşımlardan olan kavram karikatürüyle ve oyunlarla öğretim yöntemleri ile sırayla işlenmiştir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kulanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kars ilindeki bir ortakuldaki 7. sınıf öğrencileri (n=15) oluşturmaktadr.Ders işlenişinden sonra öğrencilerden iki uzman görüşü eşliğinde hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yöntemler hakkında düşüncelerini ve eleştirilerini ifade etmeleri istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle, araştırmacılar tarafından kodlar ve kategoriler belirlenerek analiz edilmiştir.Öğrencilerin her iki yöntemde de derse olan önyargılarının kırıldığı, görsel destekli ders işleyişinin derse olan ilgilerini arttırdığı, öğrenme sürecinde birden fazla zeka türüne hitap edilmesi halinde hem derse karşı olumsuz tutumun azaldığı hem de motivasyonun artarak öğrenmeye istekli bireylerin sayısında gözle görülür değişiklik meydana getirdiği görülmüştür. Ders sürecinde eğlendiklerini her seferinde ifade etmeleri ve süreç içinde ve süreç sonunda çözülen örnek problemlere verilen doğru cevaplar akademik başarının olumlu etkilendiğinin göstergesi olmuştur. Uygulanan yöntemler sayesinde ders sürecinde tartışma fırsatı bulma, sosyal becerilerin gelişmesi ve eğlenceli ders ortamının varlığı eğitimde farklı ve yeni yaklaşımların faydalarını gözler önüne sermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kavram Karikatürü, Oyunlarla Öğretim, Eğlenerek Öğrenme, Matematik Eğitimi