Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


PRİZMALAR KONUSUNDA KAĞIT KATLAMA VE GEOGEBRA UYGULAMASI İLE YAPILAN GEOMETRİ ÖĞRETİMİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bu araştırma, “prizmalar” konusunda farklı haftalarda dinamik geometri yazılımlarından GeoGebra uygulaması aracılığıyla geometri öğretimi ve kağıt katlama(origami) yöntemi ile geometri öğretimi gerçekleştiren 5.sınıf öğrencilerinin iki uygulamaya ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır. Mevcut çalışma ile öğretmenlerin iki yöntem hakkındaki öğrenci görüşlerini bilmesi ilerleyen derslerde hangi yöntemin daha yararlı olacağına karar vermeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 2021-2022 eğitim-öğretim bahar döneminde Kars merkezdeki bir yatılı bölge ortaokulundaki 5. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (n=13). Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak matematik öğretmeni tarafından oluşturulmuş ve iki uzman görüşü alınmış olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılar ile yüz yüze görüşme yapılmış, formda bulunan sorular yöneltilmiş ve araştırmacı tarafından yöntemlerin uygulanması esnasında öğrencilerin verdiği olumlu ya da olumsuz tepkiler not edilmiştir. Görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda yöntemlerin öğretici olma durumu ve sebebi, yöntemlerin eğlenceli olma durumu ve sebebi, zorlanma durumu, ders işlenişinde tercih durumu ve sebebi temaları oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda, 5.sınıf öğrencilerinin “prizmalar” konusu anlatırken kağıt katlama yöntemini GeoGebra’ya kıyasla büyük oranda tercih ettiği tespit edilmiştir. Bunun sebebi olarak bu yöntemin daha eğlenceli olduğu belirtilmiştir. Bir diğer sonuç ise kağıt katlama ile geometri yönteminin daha öğretici olduğu yönündedir. Yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağladığı ve birden fazla duyu organını öğrenme sürecine aktif olarak kattığı için kağıt katlama yöntemi öğrenciler açısından daha öğretici bulunmuştur. Diğer yandan kağıt katlama ile geometri öğretiminde öğrencilerin daha çok zorlandıkları, psikomotor beceri gerektirdiği için öğrencilerin daha çok çaba harcadığı ve zaman zaman öğretmeninden ve arkadaşlarından yardım istedikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: GeoGebra, kağıt katlama yöntemi, prizmalar, geometri öğretimi