Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Beşinci Sınıf Öğrencilerinin ‘‘İnsan ve Çevre” Ünitesine yönelik STEM Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri
Fen eğitimi ile ilgili yürütülen araştırmalar incelendiğinde son yıllarda STEM eğitiminin sınıf içi fen alanındaki uygulamalarında bilgi ve becerilere daha fazla önem verildiğini göstermektedir. Öğrencilerden sadece bu temel bilgi ve becerilere sahip olmaları değil, özellikle günlük yaşamalarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde mühendislik ve teknolojik tasarım süreçlerini de kullanmaları beklenmektedir. Bu sebeple fen eğitiminin özellikle teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını bir araya getirecek şekilde yeniden düzenlenmesi 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesi açısından önemlidir. STEM eğitim yaklaşımı, STEM disiplinlerindeki gerçek yaşam problemlerine odaklanmaktadır. Mühendislik tasarım süreci STEM eğitim yaklaşımında uygulanabilecek yöntemlerden birisidir. Bu çalışmanın amacı “İnsan ve Çevre” konusunda mühendislik tasarım süreci kullanılarak geliştirilen STEM etkinliğine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışmasına göre yürütülmüştür. Bu araştırmada da mühendislik tasarım süreçlerine göre geliştirilen STEM etkinlikleri ile ilgili öğrenci görüşlerini derinlemesine ele almak amaçlandığından araştırmanın doğasına en uygun yöntemin durum çalışması olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın örneklemini, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Bursa ili Nilüfer İlçesinde bir devlet okulunun 5. sınıfında öğrenim gören toplam 40 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Etkinlik sonunda öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin insan ve çevre ünitesine yönelik tasarımlarını yaparken birtakım zorluklar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte etkinliklerin öğrencilere olumlu özellikler kazandırdığı ve etkinlikler sırasında öğrencilerin eğlendikleri, derse karşı ilgilerinin arttığı sonucu gözlemlenmiştir. Ayrıca, ilgili literatürde STEM etkinliğinin öğrencilerde; problem çözebilme, yaratıcılık, iş birliği, özgüven gibi 21.yüzyıl becerilerine katkı sağladığı önerildiği için, yarı yapılandırılmış görüşmelerde öğrencilerin bahsi geçen becerileri ve yapılan STEM etkinliği hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Sonuçlar fen eğitimi literatürü ışığında tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: STEM eğitimi, İnsan ve Çevre, Mühendislik tasarım süreci