Bildiri Konusu:Matematik Eğitimi


Mobil Odaklanma Uygulamalarının Öğrencilerim Matematik Dersindeki Bireysel Öğrenme Performansları Üzerindeki Etkisi
Teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte çocukların bağımlılık düzeyinde teknolojik uygulamalar nedeniyle gerçek dünyadan uzaklaştığı (Bayındır, 2022) öğrenme alışkanlıklarının, verimli ders çalışma durumlarının değiştiği bilinmektedir (Çakır ve Çelik, 2020). Akıllı telefonu ile çok fazla zaman geçiren öğrencilerin etrafıyla zayıf ilişkilere, düşük akademik performans ve odaklanma becerisine sahip oldukları belirtilmiştir (Yen vd., 2009).Mobil odaklanma sayacı uygulamaları odaklanma problemlerine çözüm getirmek amacıyla geliştirilen yöntemlerden biridir.Bu uygulamalardaki amaç bireyleri teknolojik cihazlardan belirlenen sürede uzak tutmak ve yaptıkları işlere odaklanmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı bir MOS ortamı kullanarak öğrencilere matematik dersinde bireysel çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamının bireysel öğrenme performanslarına olan etkisini incelemektir. Statik grup karşılaştırmalı deneysel desen kullanılan bu çalışmada deney grubundaki öğrenciler (n=23) için bireysel ders çalışma ve soru çözme süresi belirlenmiş, bu süre mobil odaklanma uygulamasında ayarlanmıştır. Uygulamadaki sayaç ilerlerken öğrenciler daha önce görmedikleri bir kazanım ile ilgili olan konuyu bireysel olarak tamamlamışlardır. Ardından uygulamada süre ayarlanarak konu kazanımına uygun MEB kaynaklarından alınmış 10 sorudan oluşan matematik kazanım testi (Cronbach’s alpha = .78) uygulanmıştır.Süreç sonunda öğrencilerden uygulama süreci ile ilgili motivasyon sorularına cevap vermeleri istenmiştir.Kontrol grubu (n=21) ise geleneksel ortamda öğretmenle konuyu tamamlamış ve ardından deney grubuna uygulanan kazanım testine tabi tutulmuşlardır. 44 tane 5. sınıf öğrencisi (20 kız, 24 erkek) ile tamamlanan çalışmadan elde edilen verilerin analizi için bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. Bulgulara göre deney grubu ile (x=7.30, ss = 2.57) kontrol grubunun (x=7.14, ss =2.43) belirtilen kazanım ile ilgili akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (t=.21, p>.05). Sonuç olarak öğrencilerin ilk kez öğrendikleri bir konuyu MOS eşliğinde bireysel çalışma ortamında öğrenmelerinin, geleneksel öğrenmeyle anlamlı bir farklılık göstermediği ve neredeyse denk bir şekilde öğrenebildiği görülmüştür.Bu bulgunun sebeplerinden biri geleneksel ders esnasında sınıf ortamındaki olumsuzluklar veya öğrencinin konunun anlatılış hızını yakalayamamış olması olabilir. MOS derse teknoloji boyutunu da bireysel anlamda dahil ettiğinden öğrencilere daha eğlenceli gelmiş ve öğrencilerin derse olan motivasyonlarını daha fazla arttırmış olabilir.Deney grubundaki öğrencilere uygulama sonunda yapılan motivasyon testleri analiz edildiğinde öğrencilerin uygulamayı çok sevdiklerini (x= 4.69, ss= .56) ve derse bu uygulama eşliğinde çalışmayı çok istediklerini (x= 4.26, ss = 1.01) belirttikleri görülmüştür.Benzer şekilde yapılan bir çalışmada da MOS kullanan öğrencilerin içsel motivasyon düzeylerinin kullanmayanlardan daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Yeniyol vd. 2023). Sonuç olarak MOS uygulamalarının derslere entegre edilmesi önerilebilir.


Bayındır, N. (2022). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Teknik ve Mekânsal Düzenleme. Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi, 5(1), 21-39.
Çakır, Y., & Çelik, S. B. (2020). 11. ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Teknolojiyle Kendi Kendine Öğrenme ve Ders Çalışma Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Teknoloji, 2(1), 29-47.
Yen, C. F., Tang, T. C., Yen, J. Y., Lin, H. C., Huang, C. F., Liu, S. C., & Ko, C. H. (2009). Symptoms of problematic cellular phone use, functional impairment and its association with depression among adolescents in Southern Taiwan. Journal of Adolescence, 32(4), 863-873.
Yeniyol, A., Taşdönderen, B., & Sağlık, S. (2023). Lise öğrencilerinin mobil odaklanma sayaçlarının ders çalışma alışkanlıklarına ve LGS puanlarına etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 52(237), 489-514.

Anahtar Kelimeler: odaklanma, mobil odaklanma sayaçları, matematik başarısı, motivasyon