Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Erasmus+ Yükseköğretimde İşbirliği Ortaklıkları Kapsamında Türkiye İçin Bir Yol Haritası: Öğretmen Eğitimi İçin Yeşil STEM Modeli Projesi
İklim değişikliği, kirlilik ve doğal kaynakların tükenmesi gibi çevresel sorunlarla başa çıkma ve bireylerin çevreye etkilerinin azaltılma çabaları, sürdürülebilir teknoloji ve uygulamalar konusunda işgücü talebinin artması, sürdürülebilir yaşam uygulamalarının ve sürdürülebilirlik konusunda yenilikçiliğin teşvik edilmesi gibi çok sayıda nedenle eğitimde yeşil dönüşüm gereklilik arzetmektedir. Öğrencilerin eleştirel düşünme ve inovasyon becerilerini geliştirme, onları gelecekteki mesleklere hazırlama ve toplumsal ihtiyaçlara yönelik çözüm üretme fırsatı verme gibi konularda güçlü kazanımlar sağlaması nedeniyle STEM eğitimi yeşil dönüşüm için önemli bir potansiyele sahiptir. Yeşil STEM eğitimi; yeşil teknoloji, yenilenebilir enerji, çevresel sürdürülebilirlik ve çevreyi korumaya odaklanan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin entegrasyonunu ifade etmektedir. Yeşil STEM eğitimine okul öncesinden üniversiteye kadar her düzeydeki öğretim programlarında gereken önemin verilmesinin ve bu bağlamda da öğretmen adayları ve öğretmenlerin eğitimi için eğitim modeli geliştirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışma, yeşil STEM alanında öğretmen eğitimi için yenilikçi bir ortak eğitim modelinin geliştirilmesi amacıyla yürütülmekte olan “Öğretmen Eğitimi İçin Yeşil STEM Modeli” (Green STEM Model for Teachers Education Project/ Project Reference: 2022-1-BG01-KA220-HED-000088567) projesinin tanıtımını, kalitenin artırılması için fikirlerin paylaşılmasını ve Türkiye'de yürütülen/yürütülecek faaliyetler çerçevesinde projenin yol haritasını tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışma, projenin yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında yürütülmektedir.
Proje, Avrupa Birliği Erasmus+ KA220-HED Yükseköğretim Alanındaki İşbirliği Ortaklıkları Programı kapsamında yürütülmekte olup Türkiye Trakya Üniversitesi, Bulgaristan South-West Üniversitesi, Slovenya Ljubljana Üniversitesi ve Yunanistan Ioannina Üniversitesi olmak üzere dört üniversite arasında iş birliği ortaklığı kurulması suretiyle ülkelerarası düzeyde yeşil STEM eğitimi alanında öğretmenlerin eğitimi için yeni uygulamalar ve yöntemlerin geliştirilmesini ve paylaşılmasını amaçlamaktadır.
Projenin dört ana hedefi; yeşil STEM eğitimi alanında iş birliği modelinin geliştirilmesi, yeşil STEM öğretmenlerinin eğitimi için yenilikçi metodolojilerin geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi, öğretmen eğitimi alanındaki akademik personelin yeşil STEM ile ilgili yenilikçi öğretim yöntemleri konusunda eğitilmesi ve yeşil STEM eğitimi için dijital araç setinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Projenin Türkiye ekibi okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar STEM eğitimine ilişkin öğretim programların durumunu, STEM eğitimine yönelik raporları, tezleri ve akademik yayınları, STEM Merkezleri ve bilim toplum faaliyetleri kapsamında yürütülen STEM eğitimi çalışmalarını kapsamlı bir şekilde analiz etmiş olup bu çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular ve yeşil STEM eğitiminin uygulanabilirliğine yönelik geliştirilen strateji raporunu ortaklara sunmuştur. Projenin tamamlanması Ağustos 2024'te planlanmaktadır ve ilerleyen günlerde öğretmen adayları ve öğretmenler için yeşil STEM eğitimine yönelik etkinliklerin geliştirilmesi ve pilot uygulamalarının yapılması hedeflenmektedir.
Proje öğretmen adayları, öğretmenler ve öğretmen eğitimi alanındaki akademisyenlerin eğitimi ile sınırlı olmakla birlikte, öğretmen eğitimleri aracılıyla öğretim programlarında ve okullardaki STEM eğitimi uygulamalarının yeşil dönüşümü konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Projenin Türkiye'nin Yeşil Mutabakat öncelikli alan ARGE çalışmaları ve 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefleriyle bütünleşen yapısının ülkemizdeki eğitim politikasını belirleyenlere, eğitimcilere ve eğitim alanındaki uygulamalara ve çalışmalara katkı sunabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın yeşil STEM eğitimi konusunda ülkelerarası iş birliğinden doğan bir anlayışı ülkemiz fen eğitimcileriyle paylaşarak ortak bir anlayış geliştirmeye katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Teşekkür:
Bu çalışma, Avrupa Birliği Erasmus+ KA220-HED Yükseköğretimde İşbirliği Ortaklıkları Programı tarafından desteklenen “Öğretmen Eğitimi İçin Yeşil STEM Modeli” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir ve yayında ifade edilen görüş, hüküm veya bakış açılarının hiçbiri Avrupa Birliği'nin resmi duruşunu temsil etmemektedir. Herhangi bir çıkar çatışmamız bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil STEM, Yenilikçi öğrenme ve öğretim, Öğretmen, Öğretmen adayları, Erasmus+ KA220-HED