Bildiri Konusu:Fen Bilimleri Eğitimi


Uluslararası Fen Programlarının Fetemm Modeli ve 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Karşılaştırmalı İncelenmesi
Bu araştırmanın amacı, TIMSS ve PISA gibi beceri temelli uluslararası öğrenci değerlendirme sınavlarına katılmış olan ülkelerin, Fen Bilimleri Öğretim Programlarının Fen Teknoloji Matematik Mühendislik disiplinlerinin bütünleştirilmesini öngören FETEMM öğretim modelinin alt boyutları ve FETEMM modelinin eğitim sistemlerinde geliştirmeyi hedeflediği 21. Yüzyıl becerileri açısından karşılaştırmalı olarak incelemektir. TIMSS ve PISA; ağırlıklı Avrupa Birliği ülkelerinin dahil olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri ile farklı coğrafyalarda ve farklı kalkınmışlık indeksine sahip ülkelerin katılımıyla, öğrenenlerin muhakeme, analiz, sentez, deney tasarımı, hipotez kurma, fen ve matematik kavramlarını günlük yaşamla ilişkilendirme gibi üst düzey düşünme becerilerinin yoklandığı, soruların ağırlıklı olarak problem temelli senaryolardan oluştuğu ölçme ve değerlendirme projeleridir. Bu kapsamda TIMSS ve PISA ya katılan 58 ülkeden uygulamalar sonucunda alınan ortalama puan olan 500 puanın (TIMSS ölçek orta noktası) üzerinde yer alan Güney Kore, Finlandiya, Türkiye, Almanya ve 500 puanın altında bulunan Fransa, İran ve Azerbaycan olmak üzere toplam yedi ülke karşılaştırma grubuna dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen ülkelerin belirlenmesinde, TIMSS ve PISA puanlarının yanı sıra bulundukları coğrafya, jeopolitik konum ve kalkınma indeksleri gibi değişkenler de dikkate alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve bu yönteme ait doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Veri analizinde, betimsel analiz ve içerik analizi tekniklerine yer verilmiştir. Bu doğrultuda, belirlenen ülkelerin ilk ve orta dereceli fen öğretim programları, fen öğretmen eğitimi programları, fen öğretmenlerinin hazırladıkları ders planları, fen öğretmenleri ve üniversitedeki öğretim üyelerinin hazırlamış oldukları ders izlenceleri, ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıkları, Yüksek Öğretim Kurulları, üniversitelerin web sitelerinde yer alan bilgiler ve derslerin kur tanımları, ülkelerin ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdikleri FETEMM uygulamalarına dair projeler, araştırmacılar tarafından yapılan alanyazın taraması sonucunda oluşturulan FETEMM modeli ve 21. yüzyıl becerilerine ait kavramsal alt boyutların tema olarak belirlenip, dokümanlardan gelen kodlar ile ilişkilendirilmesiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçların ulusal ve küresel boyutta fen eğitimi politikaları açısından fen eğitimcilerine, politika yapıcılara ve araştırmacılara işevuruk öneriler ile yol haritası göstereceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: FETEMM modeli, 21. yüzyıl becerileri, ulusal ve küresel fen eğitimi politikaları